Sabtu, 6 Mac 2010

HURAIAN SANAD DALAM ILMU ALQIRAAT

Cara Penerimaan Sanad
Islam menuntut umatnya agar berwaspada dengan sesuatu berita yang disampaikan kerana dikhuatiri kebenarannya. Ini kerana secara teorinya, setiap khabar berita yang sampai mengandungi dua unsur sama ada benar atau sebaliknya. Allah s.w.t. telah merakamkan peringatan kepada hambanya akan perkara ini dalam Surah al-Hujurat: 6; Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman! Jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Apakah kaitan di antara sanad dalam perbahasan ilmu Mustalah al-Hadith dan ilmu al-Qiraat? Aktiviti 8.2
Di Malaysia, istilah sanad berkemungkinan masih asing lagi di kalangan masyarakat umum. Namun dewasa ini, ada usaha yang dijalankan oleh beberapa institusi tertentu dalam mengembalikan semula pengajian al-Quran secara bersanad. Usaha murni ini setidak-tidaknya dapat mengekalkan pewarisan bacaan al-Quran sebagaimana ia diturunkan. Dalam membicarakan cara penerimaan sanad, perkara ini tidak dapat lari daripada kaedah bertalaqqi dengan guru-guru yang diyakini sanadnya bersambung sehingga Rasulullah s.a.w. Sebagaimana kita maklum, bahawa tiada jalan lain untuk menerima sanad melainkan dengan bertalaqqi atau Mushafahah di antara guru dengan murid. Perkara ini disepakati oleh para ulama. Jika kita merujuk kepada sirah Nabawiyyah, Rasulullah s.a.w. sendiri bertalaqqi setiap tahun sekali dengan Saidina Jibril a.s. Semasa akhir hayat baginda s.a.w. dua pertemuan telah berlansung. Peristiwa ini dikenali dengan al-`Ardah al-Akhirah iaitu pembentangan atau bacaan kali terakhir yang berlaku di antara Rasulullah s.a.w. dengan Saidina Jibril a.s. di mana al-Quran sudah lengkap diturunkan. Peristiwa tersebut merupakan simbol kepada pengijazahan dan pengiktirafan Allah s.w.t. kepada kekasihNya, Muhammad s.a.w. atas penerimaan wahyuNya dengan sempurna. Para QurraÊ di kalangan para Sahabat r.a. kemudiannya telah menerima bacaan al-Quran secara lansung daripada Nabi Muhammad s.a.w. melalui kaedah al-Ta`lim al-Nabawi iaitu secara bertalaqqi. Melalui peristiwa al-`Ardah al-Akhirah tersebut dapat kita fahami bahawa cara penerimaan sanad al-Quran adalah dengan membaca ayat suci al-Quran dengan sempurna bermula dari Surah al-Fatihah sehinggalah surah yang terakhir iaitu al-Nas di hadapan guru yang diyakini sanadnya sampai kepada Rasulullah s.a.w. secara talaqqi atau mushafahah. Setelah sempurna keseluruhannya, maka guru tersebut mengijazahkannya tanda pengiktirafan terhadap kesungguhan anak muridnya dalam menerima bacaan al-Quran sebagaimana ia diturunkan. Sebagai simbol kepada pengijazahan tersebut, ada di antara para guru memberikan sehelai kertas dan ditulis sanad-sanad bacaan al-Quran yang diterimanya sehingga kepada anak muridnya. Sebahagian yang lain pula cukup dengan sekadar berjabat tangan dan ditauliahkan dengan menyebut sanad-sanad al-Quran yang diterimanya sehingga kepada anak muridnya. Di antara faedah pengijazahan sanad ini adalah bertujuan untuk meyakinkan para penerima sanad tersebut bahawa kaedah bacaan al-Quran mereka adalah bersandarkan bacaan Rasulullah s.a.w. Di samping mendapat pahala dalam membaca al-Quran, keberkatan membaca al-Quran secara tartil dan bersanad sebagaimana diwarisi melalui bacaan Rasulullah s.a.w. dari generasi demi generasi turut dituntut.
Di bawah merupakah contoh sanad yang diterima dan sanadnya bersambung kepada Rasulullah s.a.w.;􀈱
Sanad yang diterima oleh Imam Nafi`'„Beliau telah menerima sanad bacaan al-Quran daripada tujuh puluh orang dari kalangan Tabi`in, antaranya Abu Ja`far Yazid ibn al-Qa`qa` yang mana Abu Ja`far menerima bacaan a-Quran daripada Abu Hurayrah r.a. dan seterusnya Abu Hurayrah menerimanya daripada Rasulullah s.a.w
Sanad yang diterima oleh Imam Ibnu Kathir: „Beliau telah menerima sanad bacaan al-Quran daripada Abdullah ibn al-Saib di mana Abdullah ibn al-Saib menerima bacaan a-Quran daripada Ubay ibn Ka`ab dan Saidina Umar ibn al-Khattab r.a. danseterusnya kedua-duanya menerimanya
daripada Rasulullah s.a.w
Sanad yang diterima oleh Imam Abu `Amru: „Beliau telah menerima sanad bacaan al-Quran daripada Nasr ibn `Asim dan Rafi` ibn Mihran. Rafi` ibn Mihran pula menerima bacaan a-Quran daripada Saidina Umar ibn al-Khattab, Ubay ibn Ka`ab, Zaid ibn Thabit dan Abdullah ibn `Abbas r.a. dan seterusnya kesemua para Sahabat tersebut menerimanya daripada Rasulullah s.a.w.

SANAD DALAM ILMU AL-QIRAAT

SEJARAH SANAD DALAM ILMU AL-QIRAAT
Secara umum, persoalan mengenai sanad ini berkait rapat secara langsung
dengan perbahasan dalam ilmu Mustalah al-Hadith iaitu ilmu yang
membicarakan berkaitan istilah-istilah yang digunapakai oleh ahli-ahli hadis.
Pun begitu, sebenarnya keseluruhan ilmu-ilmu Islam sejak turun temurun lagi
terpelihara dengan adanya sistem sanad atau dalam kata lain dipandu
berdasarkan aspek Kayfiyyah al-Tahammul.
Ini memandangkan sistem pengajian pada peringkat awal Islam bertunjangkan
sistem penyampaian secara mushafahah atau bertalaqqi. Maka para Sahabat r.a.
dilatih untuk menghafaz dan menyampaikannya melalui kaedah ini dan
kemudiannya diwariskan kepada generasi Tabi`in r.a. dan berterusan prosesnya
hingga ke hari ini.
Kesemuanya adalah bertujuan untuk menjamin ketulenan dan keaslian serta
memastikan kesenimbungan ilmu-ilmu warisan Islam agar terus dipelajari
generasi demi generasi.
Ibnu Sirin menyatakan pendapatnya mengenai sanad: „Sesungguhnya ilmu ini merupakan
sebahagian daripada agama (amanah), maka perhatikanlah daripada siapa kamu mengambilnya (mempelajarinya)"
Definisi Sanad

Abdullah ibn Mubarak berpendapat bahawa:
„al-Isnad (sanad-sanad) itu adalah sebahagian daripada agama, kalau ia tiada, nescaya seiapa sahaja akan berkata apa sahaja yang dia suka"
Berikan definisi sanad dan apakah ada terdapat hubungkait di antara sanad dalam ilmu Mustal al-Hadith dan ilmu al-Qiraat? Bincangkan dalam kumpulan.
Sanad atau dalam kata lain bermaksud sandaran, sijil tauliah atau shahadah. Ia
berkait rapat dengan ijazah iaitu merupakan suatu pemberian daripada guru
kepada muridnya yang berkelayakan sebagai akuan (taqrir) bagi mengesahkan
atau mengakui bahawa muridnya itu telah selesai dalam pengajiannya dan
berjaya serta layak dianugerahkan ijazah.
Ijazah tersebut sama ada berbentuk kata-kata akuan daripada guru atau
berbentuk sanad (salasilah guru yang sampai kepada Rasulullah s.a.w.) yang
bertulis.
Rajah di bawah menunjukkan pengertian sanad dari segi bahasa dan istilah:-
Sanad bermaksud iaitu yang diberi sandaran kepadanya.

Dari Segi Istilah
Sanad bermaksud salasilah peribadi-peribadi yang disebut (al-Rijal) jika disandarkan kepada
perbahasan ilmu Hadis dan (al-Qurra') jika disandarkan kepada perbincangan ilmu al-Qiraat.
Adapun kebiasaannya sanad diperolehi dengan cara pengajian secara bertalaqqi iaitu memperolehi bacaan secara berguru, dan guru tersebut juga bersanad, bukan membaca sendirian atau dengan kawan-kawan di rumah atau di manamana sahaja. Proses talaqqi dipersetujui oleh para ulama sebagai satu-satunya proses atau kaedah yang digunapakai dalam memindahkan bacaan al-Quran daripada seorang guru kepada muridnya. Talaqqi melibatkan interaksi dua hala iaitu (sami') dan (Mushafahah) iaitu murid mendengar bacaan guru dan murid
mempendengarkan semula bacaannya kepada guru.

Kepentingan Sanad dalam Ilmu al-Qiraat
Istilah sanad menurut ilmu al-Qiraat adalah merupakan kesinambungan guruguru
yang berterusan tanpa putus hingga kepada guru al-Quran yang paling agung iaitu Rasulullah s.a.w. Kini, kesinambungan sistem bersanad ini dibuktikan dengan adanya dokumen (yang digelar ijazah) yang menyenaraikan guru-guru yang telah mengajar dan memperakui kelayakan mereka dalam ketepatan bacaan al-Quran. Biasanya Ijazah tersebut akan menyatakan Qiraat, Riwayat dan Turuq sesuatu bacaan yang diijazahkan kepada mereka. Sanad adalahkeistimewaan umat akhir zaman yang dipimpin oleh Nabi Muhammad s.a.w. Para ulama silam begitu komited dalam menyatakan pendirian mereka di mana menegaskan kepentingan sanad dalam ilmu-ilmu Islam khususnya ilmu hadis dan al-Qiraat.
Sufyan al-Thawri (161H) berpendapat bahawa:
„Sanad itu senjata mukmin. Jika seseorang tidak memiliki senjata, maka dengan apakah dia ingin berpegang mempraktikkan sesuatu kesahihan perkara, sebagai contoh bacaan Qiraat, maka bukti dan hujah (senjata) yang kukuh adalah kesahihan terhadap sanadnya. Perkara ini telah disepakati ulama Qiraat dan meletakkan kesahihan sanad sebagai salah satu daripada rukun al-
Qiraat yang tiga.

Sanad pada Zaman Rasulullah s.a.w.

Menurut kitab Âal- Manhaj al- Sahih Fi al- Hukm ÂAla al- Hadith al- Nabawi al- SharifÊ, karanganSyeikh `Adil Murshid ada menyatakan bahawa:
„Para ulama pada zaman kegemilangan Islam menggunakan sanad bukan hanya pada ilmu hadis, tetapi juga dalam bidang-bidang yang lain di antaranya ialah seperti dalam ilmu tafsir, fiqh, sejarah, bahasa, sastera bahkan kisah-kisah lucu dan menarik juga diriwayatkan menggunakan sanad. '
Tidak dapat dinafikan lagi bahawa penerimaan sanad adalah amat penting di
dalam proses pengajian ilmu-ilmu Islam khususnya dalam pembelajaran al-Quran. Ini terbukti apabila amalan ini bermula semenjak wahyu pertama diturunkan di mana Rasulullah s.a.w. sendiri bertalaqqi iaitu membaca di depan Saidina Jibril a.s. bagi mengesahkan kesahihan bacaan al-Quran sebagaimana ia diturunkan.
Sufyan ibn `Uyaynah (198H) ada meriwayatkan bahawa:
„Suatu hari Imam al-Zuhri (125H) telah membacakan satu hadis, maka aku berkata kepadanya: ÂBerilah aku hadis itu tanpa sanadnyaÊ. Lantas imam al-Zuhri menjawab: ÂAdakah engkau ingin memanjat ke bumbung tanpa menggunakan tangga"

KEPENTINGAN SANAD DALAM ILMU QIRAAT
Pengesahan Saidina Jibril a.s. ke atas bacaan Rasulullah s.a.w. berlaku semasa
peristiwa al-`Ardah al-Akhirah iaitu peristiwa di mana tamatnya penurunan
wahyu al-Quran pada penghujung hayat baginda s.a.w. Firman Allah s.w.t.
dalam Surah al-Naml: 7;

Maksudnya: Sesungguhnya kamu (wahai Muhammad) bertalaqqi
(mengambil) al-Quran dari Allah s.w.t. yang Maha Bijaksana lagi
Mengetahui.
Setelah itu, al-Quran diwariskan kepada para Sahabat r.a. dan berterusan dari
satu generasi ke generasi sehinggalah ke hari ini. Proses ini di namakan sebagai
sanad yang merupakan kesinambungan pengajian secara bertalaqqi tanpa
terputus salasilahnya hingga sampai kepada Rasulullah s.a.w.
Firman Allah s.w.t. dalam Surah al-Fatir: 32;
Maksudnya: Kemudian Kami wariskan kitab al-Quran ini kepada
hamba-hamba yang Kami pilih.
Di sini kita dapat simpulkan bahawa semua orang yang ingin memperolehi
ilmu-ilmu agama khasnya al-Quran mestilah bertalaqqi dengan para Syeikh atau
guru-guru al-Quran yang diyakini keimanannya. Ini bertujuan agar bersambung
segala bacaan kita dengan mereka hinggalah kepada Rasulullah s.a.w. yang turut
bertalaqqi dengan Jibril a.s. Begitulah juga sunnah para Sahabat r.a., Tabi`in dan
seterusnya generasi terkemudian yang bertalaqqi demi memelihara kesucian dan
keagungan Islam dan ilmu-ilmunya.
Maka bacaan-bacaan yang sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah
s.a.w. dikumpulkan oleh para QurraÊ dan ada yang menamakannya Qiraat Tujuh
dan Qiraat Sepuluh yang Mutawatirah. Kalimah Mutawatirah itu sendiri
menjelaskan kepada kita tentang darjat sanad-sanad Qiraat tersebut yang
mencapai darjat mutawatir sepertimana yang ditakrifkan oleh ulama seperti di
bawah:-

Jumaat, 5 Mac 2010

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله e
قال: (( لو یعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر )) حدیث حسن
رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين
.
Hadis ini hadis hasan diriwayatkan oleh al-lmam al-Baihaqie dan lain-lain sedemikian dan
sebahagiannya terdapat dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim.
Daripada lbnu 'Abbas r.a.( رضي الله عنهما ) bahawa Rasulullah SAW telah bersabda:
Sekiranya manusia diberikan setiap tuntutan dan dakwaan mereka, nescaya ramai orang akan menuntut
harta dan darah kaum lain (iaitu menuntut bunuh balas), akan tetapi mestilah tuntutan itu berbukti
keterangan bagi pihak yang mendakwa dan sumpah bagi orang yang tidak mengaku.
Pengajaran hadis:
(1) Hadis ini menerangkan sikap dan tabiat buruk kebanyakan manusia di mana mereka gemar
mendakwa sesuatu yang bukan milik mereka. Sekiranya semua dakwaan mereka dituruti, nescaya akan
kecohlah sistem kehidupan manusia. Secara tidak langsung ia membayangkan bahawa banyak
persengketaan, pergaduhan malah pembunuhan dan peperangan yang berlaku di kalangan manusia
membabitkan soal harta benda dan kekayaan.
(2) Untuk menghadapi kes tuntutan dan dakwaan seumpama ini, lslam membawa suatu kaedah
kehakiman yang bijaksana iaitu setiap orang yang mendakwa sebarang tuntutan mestilah
mengemukakan bukti keterangan menyokong dakwaannya sementara orang yang didakwa pula
mestilah bersumpah menafikan tuduhan tersebut.
(3) Agama lslam adalah agama yang adil dan menyelesaikan masalah umatnya secara adil dan
saksama.

Rabu, 3 Mac 2010

ILMU QIRAAT

TURUQ DALAM BACAAN RIWAYAT HAFS

Tariq Syatibiy

Nama al-Syatibiy r.a ialah al-Qasim bin Fierruh bin Khalaf bin Ahmad al-Ruaini
al-Syatibiy al-Andalusi. Ia mempunyai dua gelaran iaitu Abu Muhamad dan
Abu al-Qasim.Al-Syatibiy dilahirkan pada tahun 538 di Syatibah iaitu satu kota di timur Andalus. Ia terletak 56 kilometer dari kota Balansiyah. Ahli sejarah yang menulis berkaitannya mengatakan bahawa ia adalah seorang buta. Walaupun begitu
mereka menyifatkannya sebagai „shatibiy tidak mengenali orang yang duduk bersamanya tetapi orang tersebut tidak syak dan ragu bahawa Shatibiy melihat dengan kepintarannya dan tidak sekali-kali terdapat tanda-tanda bahawa ia adalah seorang buta‰.Tahun kelahiran dan wafat Shatibiy ialah antara 538 hingga 590 Hijrah. Dalam
tempoh tersebut banyak kejadian penting berlaku antaranya ialah jatuh dan naiknya sesebuah kerajaan. Beliau hidup dalam dua suasana budaya yang berbeza iaitu Andalus dan Mesir.
Begitulah al-Syatibiyy mengharungi kehidupan di Andalus di bawah
penguasaan kerajaan al-Muwahidun hingga tahun 571 Hijrah. Beliau telah berpindah antara Shatibah, Balansiyah dan beberapa kota lain di Andalus. Al-Syatibiy memasuki Mesir pada tahun 572 Hijrah dan ketika itu ia dibawah kerajaan Fatimiyah yang berfahaman Syiah Mazhab Ismaili. Kerajaan ini yang diterajui Jauhar al-Saqli membuka Mesir pada tahun 358 Hijrah lalu membina Kota Qahirah. Kekuasaan kerajaan ini meliputi Syria hingga sampai ke al-Mausil, bahkan ia juga menggugat khalifah Abasiyin di Baghdad.
Penduduk Mesir yang berfikiran Sunni amat tertekan lantaran kerajaan
Fatimiyah mewajibkan mereka beralih kepada mazhab Syiah. Justeru kerajaan
al-Muwahidun yang berada di Andalus dan berfahaman Sunni disebut-sebut secara meluas di Mesir dan mereka amat merindui kepada kerajaan al-Muwahidun yang berfahaman Sunni. Kerajaan Fatimiyah telah menyaksi di akhir usianya dengan wujudnya faktor-faktor negatif, kelemahan, perpecahan dan ugutan tentera Salib yang seterusnya menamatkan riwayatnya sebagai sebuah kerajaan. Ini berlaku selepas meninggalnya khalifah yang keempat belas di kalangan mereka iaitu al-ÂAdid Abi Muhamad Abdullah pada tahun 567
Hijrah. Salahuddin Yusuf bin Ayub adalah pengasas kerajaan Ayubiyah. Ia adalah menteri kepada Khalifah al-ÂAdid al-Fatimiy. Selepas kematian al-ÂAdid, Salahuddin telah berkuasa ke atas Mesir. Kerajaan yang baru dibinanya ini dan untuk lima tahun permulaan ia masih terikut dengan kerajaan Zinkiyah yang menguasai al-Mausil dan Syam. Akan tetapi selepas kematian Nur al-Din Mahmud pada tahun 569 Hijrah,Salahuddin berkuasa sepenuhnya di bumi Mesir dan kekuasaannya meliputi Mesir, Maghrib, Naubah, Barat Semenanjung Arab, Palestin, Syria, Maubil danIraq.
Kerajaan yang dipimpin oleh Salahuddin ini telah mengambil tindakan yang
cepat dengan membersih pusat-pusat pemikiran Syiah di Mesir. Beliau telah
menutup Universiti al-Azhar selama lima tahun untuk menukar sistem dan
metod pengajarannya iaitu dari Metod Syiah kepada Metod Sunni. Selain itu,
beliau juga telah memecat qadi-qadi di Mesir yang berfahaman Syiah dan orang
yang diberi tanggungjawab menjalankan urusan penghakiman ialah Sadr al-Din
Abdul Malik bin Dirbas al-Syafie dan qadi-qadi berfahaman mazhab Syafei telah
ditugaskan menjalankan semua urusan. Di sini dapat dilihat bahawa mazhab
Syafei telah mendapat tempat dalam urusan kehakiman dengan terbinanya
kerajaan Ayubiyah. Di samping itu Salahuddin juga telah membina madrasah
aliran Syafei dan madrasah aliran Maliki.
Kejayaan terbesar Salahuddin yang berhak mendapat pujian ialah kemenangan
bersama tenteranya melawan tentera bersalib. Peperangan tersebut berlaku
dalam beberapa siri dan puncak kemenangannya ialah pada tahun 583 Hijrah
ketika tenteranya mengalahkan dengan teruk tentera bersalib dalam peperangan
yang masyhur dinamakan Hittin. Kemenangan ini ialah permulaan untuk
pembukaan Kota Bait al-Maqdis selepas ia dikuasai golongan Nasarani selama 92
tahun.
Apa yang perlu disebut di sini ialah al-Imam al-Syatibiy telah pergi ke Bait al-
Maqdis pada tahun 587 Hijrah untuk menziarahi Panglima Islam Salahuddin dan
juga untuk mengucapkan tahniah kepadanya diatas kejayaan cemerlang
mengembalikan Bait al-Maqdis ke tangan orang Islam.
Begitulah kekuatan Salahuddin dalam menyempurnakan prinsip-prinsip Islam
dalam urusan jihad, pemerintahan dan ilmu. Beliau tidak pernah jemu berjihad
menentang musuh Islam dan di waktu yang sama amat mencintai ilmu serta
mendekatkan diri dengan ulama. Ia selalu mendengar hadith-hadith Rasulullah
s.a.w. sekali dengan sanadnya. Kehidupan Salahuddin yang selalu berjuang ini
berterusan sehinggalah beliau meninggal pada tahun 589 Hijrah iaitu setahun
sebelum kewafatan al-Syatibiy.
Salah seorang menteri Salahuddin ialah al-Qadhi Abd. Rahim bin Ali al-Baisani
(meninggal tahun 596 Hijrah). Beliau mempunyai kepekaan dalam bidang
bahasa dan sastera. Antara orang yang mendapat tempat di hatinya dan
memandang tinggi terhadapnya ialah al-Imam al-Syatibiy. Al-Qadhi Abd Rahim
memuliakan al-Syatibiy dengan sewajarnya lantaran mengetahui keilmuan,
kelebihan dan akhlak terpuji yang dimilikinya. Beliau telah menjemput al-
Syatibiy untuk mengajar al-Quran, bahasa, nahu dan hadith di madrasahnya.
Al-Qadhi telah menyediakan segala kelengkapan kepada al-Syatibiy dan
keluarganya dan kemudahan tersebut telah memenuhi kehidupan al-Syatibiy
sekeluarga.
Pengajian al-Syatibiy
Al-Syatibiy r.a mempelajari ilmu agama semenjak kecil lagi dari ulama-ulama
yang berada di Syatibah samada dalam bidang Qiraat atau hadith. Dalam waktu
yang singkat beliau telah dapat mengumpul ilmu yang banyak. Beliau telah
mempelajari dan mendalami ilmu qiraat dari Abi Abdillah Mohamad bin Abi alÂAs
al-Nafazi dan beberapa qari-qari lain di Syatibah.
Dengan harapan yang tinggi dan jiwa yang tidak memadai ilmu yang telah ada,
al-Syatibiy berusaha bersungguh-sungguh dalam mempelajari al-Quran dan
ilmu-ilmu yang berkaitannya sehinggalah beliau mengatasi seluruh cerdik
pandai sezamannya di Syatibah. Al-Qufati telah menerangkan perkara tersebut
dengan berkata „ Beliau telah mahir dalam bacaan al-Quran dan Qiraat sewaktu
usianya masih muda. Orang ramai di Syatibah dapat membaca al-Quran dan
mengambil manfaat darinya sebelum usianya meningkat remaja‰.
Setelah al-Syatibiy selesai menuntut ilmu dari ulama-ulama di Syatibah dalam
ilmu qiraat dan hadith, beliau telah merantau mengelilingi negerinya bagi tujuan
menambah ilmu. Beliau telah pergi ke Balansiyah dan mempelajari qiraat
dengan membaca Kitab al-Taisir yang telah dihafaznya dari guru yang bernama
Abi al-Hasan Ali bin al-Huzail al-Andalusi al-Balansi. Dari gurunya Abi Abdillah
Mohamad bin Humaid al-Balansy, beliau telah mempelajari hadith dan ilmu
nahu melalui kitab Sibawaih, al-Kamil karangan al-Mubarad, kitab Adab al-Katib
karangan Ibn Qutaibah dan lain-lain. Beliau juga telah mempelajari dari Abi al-
Hasan Ali bin Abdillah bin Khalaf bin NiÊmah al-Balansi dan meriwayatkan
daripadanya kitab Syarah al-Hidayah yang dikarang oleh al-Mahdawi.
Selain guru-guru yang disebut di atas, al-Syatibiy juga telah mempelajari ilmu
agama dari Abi Abdillah Mohamad bin Yusof bin S��adah al-Isybili, Abi Abdillah
Mohamad bin ÂAsyir bin Mohamad bin ÂAsyir, Abi Mohd Abdillah bin Jaáfar al-
Mirsi, Abi al-ÂAbbas bin Tarazimil, Abi al-Husain ÂAlim bin Hani al-ÂUmari, Abi
Abdillah Mohamad bin Abdi Rahim al-Khazraj dan Abi al-Qasim bin Hubaish.
Beliau telah meriwayatkan Sahih muslim dari Abi al-Hasan Ali bin al-Huzail,
Abi Mohamad ¤bbas bin Mohamad bin ¤bbas dan Abi Abdillah Mohamad bin
Yusof bin Saàdah.
Beliau meninggal selepas solat Asar pada hari Ahad iaitu 28 Jamadil Akhir 590
Hijrah dan dikebumikan pada hari Isnin. Sembahyang jenazahnya diimamkan
oleh Abu Ishaq yang dikenali dengan al-ÂIraqi yang merupakan Imam JamiÊ
Mesir ketika itu. Usia al-Syatibiy ketika wafatnya ialah 52 tahun.
Riwayat Hafs melalui Toriq Syatibiyyah adalah bersumber
dari kitab yang ditulis oleh Imam Syatibiy bertajuk Hirz al-
Amani Wa Wajhu al-Tahani

Tariq Ibn al-Jazari

Beliau ialah Mohamed Ibn Mohamed Ibn Ali Ibn Yusuf al-Umri al-Dimasyqi
yang terkenal dengan panggilan Ibn al-Jazari.
Ibn al-Jazari lahir pada malam sabtu 25 Ramadhan 751 Hijrah di Damsyik dan
meninggal pada tahun 833H. Ibn al-Jazari dibesarkan ditempat lahirnya di
Damsyik. Ayahnya seorang peniaga yang baik dan amat mengambil perhatian
tentang ilmu. Justeru itu, beliau telah memberi didikan hafazan al-Quran kepada
Ibn al-Jazari secara bertajwid. Ibn al-Jazari juga telah mempelajari beberapa ilmu
seperti hadis, fekah dan lain-lain.
Ibn al-Jazari hidup pada akhir kurun ke tujuh hijrah dan permulaan kurun ke
lapan di Damsyik. Damsyik ketika itu menjadi pusat pemerintahan kerajaan
Mamalik. Mamalik ialah satu kumpulan tawanan yang terdiri daripada orangorang
Turki, Jarakisah dan Monggul. Mereka telah didatangkan oleh pemerintah
Auyubiyyun untuk berkhidmat sebagai askar bagi mengekalkan kuasa kerajaan
Auyubiyyun. Mereka seperti pegawai keselamatan yang khusus menjaga
kerajaan. Walaupun begitu mereka telah mengambil peluang sehingga berjaya
menubuhkan kerajaaan.
Aktiviti keagamaan dikalangan pemerintah dan rakyat ketika itu begitu tinggi. Ia
dapat dilihat dengan tertubuhnya masjid-masjid, madrasah-madrasah dan juga
halaqah-halaqah ilmu. Pengajaran agama dan perkembangan amat aktif
disebabkan faktor peperangan agama iaitu melawan Tatar dan juga peperangan
salib.
Penulisan kitab pada kurun itu juga amat banyak dihasilkan oleh ulamak. Antara
ulamak yang tersohor pada ketika itu ialah Iz abdul Salam (577-660), al-Nawawi
(631-676), Ibnu Taimiyyah (661-728), Ibnu Jamaah (639-733), al-Muizzi (742), Ibnu
Qudamah (705-744), al-Zahabi (673-748), Ibnu Qayyim al-Jauziah (691-751), Ibnu
Kathir (701-774), Ibnu Hajar (774-852), dan Ibn al-Jazari adalah seorang ulamak
yang namanya sebaris dengan nama-nama yang tersebut dan sebahagian mereka
adalah guru kepada al-Jazari.
Ibn al-Jazari memulakan pengajian agama dengan menghafaz al-Quran, ketika itu berusia 13 tahun. Dalam pengajian ilmu Qiraat, antara gurunya ialah Syeikh Abi Mohamed Abd Wahab, Syeikh Ahmed Ibn Ibrahim al-Tham, Syeikh Ahmad Ibn Rajab, manakala Syeikh Ibrahim al-Hamami dan Abi al-MaÊli Mohamed Ibn Ahmad al-Lubnan adalah gurunya yang memberi
tunjuk ajar dalam tujuh Qiraat.
Pada 768H, Ibn al-Jazari telah pergi menunaikan haji di Mekah, ketika itu beliau
telah membaca dihadapan imam dan khatib Masjid Nabawi Abi Abdillah
Mohamad Ibn Salih al-Khatib melalui kitab al-Taisir dan al-Kafi. Pada tahun
berikutnya 769H, beliau telah bermusafir ke Qaherah, Mesir. Disana beliau telah
membaca 12 Qiraat daripada Syeikh Abi Bakar Abdullah al-Jundi. Disamping
itu, beliau juga mempelajari dari Abi Abdillah Mohd Ibn al-Saigh dan Abi
Mohamed Abdurrahman Ibn al-Baghdadi melalui kitab al-Unwam, al-Taisir dan
al-Syatibiya. Setelah menamatkan pengajian dari guru ini beliau telah kembali ke
Damsyik.
Kali kedua baliau ke Mesir, beliau telah membaca sepuluh Qiraat daripada Ibn
al-Saigh, manakala Ibn al-Baghdadi beliau telah membaca empat belas Qiraat
tidak termasuk Qiraat al-Yazidy. Sekembalinya dari Mesir, Ibn al-Jazari telah mengkhatamkan 7 Qiraat dihadapan gurunya Ali al-Qadhi Abi Yusof Ahmad Ibn al-Huzim al-Hanafi. Seterusnya beliau masih lagi meneruskan pengajiannya dalam bidang Qiraat dengan melakukan ziarah
kali ketiga ke Mesir. Kali ini beliau membaca dihadapan Syeikh Abdul Wahab al-Qurawi melalui kitab al-iklan dan lain-lain. Selepas itu, beliau telah meneruskan perjalanan ke Iskandariyah
dan membaca Qiraat dihadapan Qari yang tersohor ketika itu iaitu Ibn al-Damamini.
Kedudukan Ibn al-Jazari Kedudukan Ibn al-Jazari dalam ilmu Qiraat begitu mulia dan dipandang tinggi samada pada zamannya atau zaman selepasnya. Kemuliaan yang diperoleh
adalah bukan kebetulan semata-mata tetapi ia adalah usaha beliau yang berterusan dengan mempelajari ilmu dari banyak guru dan sanggup bermusafir dari satu negeri ke negeri untuk berjumpa dan membaca al-Quran dihadapan guru. Justeru namanya terus diingati hingga ke hari ini. Antara pujian dan penghormatan ulamak yang diberikan kepadanya adalah seperti berikut:-
1. Al-Sakhawi "Ibn al- Jazari, unggul dari satu sudut tinggi periwayatan,
menghafaz hadith, alim tentang al-Jarh Wa al-ta'dil, mengetahui perihal
perawi-perawi yang terdahulu dan kemudian".
2. Al-Sayuti berkata "Ibn al- Jazari adalah seorang al-Hafiz, al-muqri dan
Syeikh al-Quran dizamannya". Beliau juga berkata "Ibn al- Jazari adolah
imam dalam Qiraat yang tiada tandingan pada zamannya di dunia ini".
3. Al-Malla Ali al-Qari berkata „al- Allamah, Syeikh al-Islam untuk orangorang
Islam,penyudah seluruh al-Hafiz dan al- Muhadithin".
4. Al-Dabbagh berkata „Sesungguhnya kitab al- Nasyr fi al - Qiraat al-Asyr
adalah sebenar khabaran gembira, dalil yang jelas menunjuk bahawa
penulisnya adalah seorang yang bijak dan tinggi kedudukannya.
Ketinggiannya dalam ilmu ini sehingga beliau berhak untuk digelar Imam
al-Muqrienin, pnyudah segala al-Hafizin al-Muhaqiqin. Beliau adalah
Imam al-Hujjaj, al-Thabt, al-Muhaqiq Syeikh al-Islam‰.Riwayat Hafs melalui Toriq Toyyibah atau Toriq al-Jazari adalah bersumber dari
kitabnya yang bertajuk Matn al-Toyyibah.

Ahad, 28 Februari 2010

Nabi Muhammad s.a.w.

Nabi Muhammad s.a.w.


Nabi Muhammad s.a.w. (bahasa Arab: محمد‎) adalah pesuruh Allah yang terakhir. Baginda adalah pembawa rahmat untuk seluruh alam dan merupakan Rasulullah bagi seluruh umat di dunia. Sesungguhnya Nabi Muhammad merupakan satu rahmat kepada manusia sekalian alam. Baginda bukan sahaja diangkat sebagai seorang rasul tetapi juga sebagai pemimpin, ketua tentera dan juga sebagai pendamai. Nabi Muhammad dilahirkan di Makkah, Arab Saudi dan kembali ke rahmatullah di Madinah. Walaupun diketahui bahawa Muhammad merupakan rasul dan nabi terakhir bagi umat manusia oleh orang Islam, tetapi orang-orang Yahudi dan Kristian enggan mengiktiraf Muhammad sebagai nabi dan rasul. Nabi Muhammad merupakan pelengkap ajaran Islam setelah Nabi Musa dan Nabi Isa.
Surah Al-Anbiya, ayat 107 bermaksud:
"Dan tidak kami (Allah) utuskan kamu (wahai Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam."

Kelahiran

Nabi Muhammad telah diputerakan di Makkah, pada hari Isnin, 12 Rabiulawal (20 April 571M). Ibu baginda, iaitu Aminah binti Wahb, adalah anak perempuan kepada Wahb bin Abdul Manaf dari keluarga Zahrah. Ayahnya, Abdullah, ialah anak kepada Abdul Muthalib. Keturunannya bersusur galur dari Ismail, anak kepada Ibrahim kira-kira dalam keturunan keempat puluh.
Ayahnya telah meninggal sebelum kelahiran baginda. Sementara ibunya meninggal ketika baginda berusia kira-kira enam tahun, menjadikannya seorang anak yatim. Menurut tradisi keluarga atasan Mekah, baginda telah dipelihara oleh seorang ibu angkat(ibu susu:-wanita yang menyusukan baginda) yang bernama Halimahtus Sa'adiah di kampung halamannya di pergunungan selama beberapa tahun. Dalam tahun-tahun itu, baginda telah dibawa ke Makkah untuk mengunjungi ibunya. Setelah ibunya meninggal, baginda dijaga oleh datuknya, Abdul Muthalib. Apabila datuknya meninggal, baginda dijaga oleh bapa saudaranya, Abu Talib. Ketika inilah baginda sering kali membantu mengembala kambing-kambing bapa saudaranya di sekitar Mekah dan kerap menemani bapa saudaranya dalam urusan perdagangan ke Syam (Syria).
Sejak kecil, baginda tidak pernah menyembah berhala dan tidak pernah terlibat dengan kehidupan sosial arab jahiliyyah yang merosakkan dan penuh kekufuran.

Masa remaja

Dalam masa remajanya, Muhammad percaya sepenuhnya dengan keesaan Allah. Baginda hidup dengan cara amat sederhana dan membenci sifat-sifat angkuh dan bongkak. Baginda menyayangi orang-orang miskin, para janda dan anak-anak yatim serta berkongsi penderitaan mereka dengan berusaha menolong mereka. Baginda juga menghindari semua kejahatan yang menjadi amalan biasa di kalangan para belia pada masa itu seperti berjudi, meminum minuman keras, berkelakuan kasar dan lain-lain, sehingga beliau dikenali sebagai As Saadiq (yang benar) dan Al Amin (yang amanah). Baginda sentiasa dipercayai sebagai orang tengah kepada dua pihak yang bertelingkah di kampung halamannya di Mekah.

Berumahtangga

Isteri-isteri Nabi Muhammad s.a.w.

Ketika berusia kira-kira 25 tahun, ayah saudara baginda menyarankan baginda untuk bekerja dengan kafilah (rombongan perniagaan) yang dimiliki oleh seorang janda yang bernama Khadijah. Baginda diterima bekerja dan bertanggungjawab terhadap pelayaran ke Syam (Syria). Baginda mengelolakan urusniaga itu dengan penuh bijaksana dan pulang dengan keuntungan luar biasa.
Khadijah begitu tertarik dengan kejujuran dan watak peribadinya yang mendorong beliau untuk menawarkan diri untuk mengahwini baginda. Baginda menerima lamarannya dan perkahwinan mereka adalah bahagia. Mereka dikurniakan 7 orang anak (3 lelaki dan 4 perempuan) tetapi ketiga-tiga anak lelaki mereka, Qasim, Abdullah dan Ibrahim meninggal semasa kecil. Manakala anak perempuan baginda ialah Ruqayyah, Zainab, Ummu Kalsum dan Fatimah az-Zahra. Khadijah merupakan satu-satunya isterinya sehinggalah Khadijah meninggal pada usia 51 tahun.
Bapa dan ibu saudara Nabi Muhammad
• Al-Harith bin Abdul Muthalib
• Muqawwam bin Abdul Muthalib
• Zubair bin Abdul Muthalib
• Hamzah bin Abdul Muthalib
• Al-Abbas bin Abdul Muthalib
• Abu Thalib bin Abdul Muthalib
• Abu Lahab bin Abdul Muthalib
• Abdul Kaabah bin Abdul Muthalib
• Hijl bin Abdul Muthalib
• Dzirar bin Abdul Muthalib
• Ghaidaq bin Abdul Muthalib
• Safiyah binti Abdul Muthalib
• 'Atikah binti Abdul Muthalib
• Arwa binti Abdul Muthalib
• Umaimah binti Abdul Muthalib
• Barrah binti Abdul Muthalib
• Ummi Hakim al-Bidha binti Abdul Muthalib
Kerasulan


Gua Hira tempat pertama kali Nabi Muhammad memperoleh wahyu.
Muhammad telah dilahirkan di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Ia sungguh menyedihkan hatinya sehingga beliau kerapkali ke Gua Hira, sebuah gua bukit dekat Makkah, yang kemudian dikenali sebgai Jabal An Nur untuk memikirkan cara untuk mengatasi gejala yang dihadapi masyarakatnya. Di sinilah baginda sering berfikir dengan mendalam, memohon kepada Allah supaya memusnahkan kedurjanaan yang kian berleluasa.
Pada suatu malam, ketika baginda sedang bertafakur di Gua Hira, Malaikat Jibril mendatangi Muhammad. Jibril membangkitkannya dan menyampaikan wahyu Allah di telinganya. Baginda diminta membaca. Baginda menjawab, "Saya tidak tahu membaca". Jibril mengulangi tiga kali meminta Muhammad untuk membaca tetapi jawapan baginda tetap sama. Akhirnya, Jibril berkata:
"Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dengan nama Tuhanmu yang Amat Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan (menulis, membaca). Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya."
Ini merupakan wahyu pertama yang diterima oleh Muhammad. Ketika itu baginda berusia 40 tahun. Wahyu itu turun kepada baginda dari semasa ke semasa dalam jangka masa 23 tahun. Siri wahyu ini telah diturunkan menurut panduan yang diberikan Rasulullah dan dikumpulkan dalam buku bernama Al Mushaf yang juga dinamakan Al-Quran (bacaan). Kebanyakkan ayat-ayatnya mempunyai erti yang jelas. Sebahagiannya diterjemah dan dihubungkan dengan ayat-ayat yang lain. Sebahagiannya pula diterjemah oleh Rasulullah sendiri melalui percakapannya, tindakan dan persetujuan yang terkenal, dengan nama Sunnah. Al-Quran dan al Sunnah digabungkan bersama untuk menjadi panduan dan cara hidup mereka yang menyerahkan diri kepada Allah.

Marhalah dakwah Rasulullah

Perjuangan dakwah Rasulullah yang boleh diringkaskan sebagai berikut:

• Pertama: Marhalah Tasqif - tahap pembinaan dan pengkaderan untuk melahirkan individu-individu yang menyakini pemikiran (fikrah) dan metod (thariqah) parti politik guna membentuk kerangka gerakan.
• Kedua: Marhalah Tafa’ul ma’al Ummah - tahap berinteraksi dengan umat agar umat turut sama memikul kewajiban dakwah Islam, sehingga umat akan menjadikan Islam sebagai masalah utama dalam hidupnya serta berusaha untuk menerapkannya dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
• Ketiga: Marhalah Istilamil Hukmi - tahap pengambilalihan kekuasaan, dan penerapan Islam secara utuh serta menyeluruh, lalu mengembangkannya sebagai risalah Islam ke seluruh penjuru dunia.
Thalabun Nusrah
Thalabun Nusrah adalah detik bersejarah yang dapat dinukil didalam kitab sirah dan merupakan satu aktiviti penting dalam marhalah kedua perjuangan Rasulullah Lestari atau tidaknya dakwah ditentukan olehnya kerana keberlangsungan dakwah memerlukan dua aspek penting:-
• Pertama, untuk mendapatkan perlindungan (himayah) sehingga tetap dapat melakukan aktiviti dakwah dalam keadaan aman dan terlindung.
• Kedua, untuk mencapai tampuk pemerintahan dalam rangka menegakkan Daulah Islamiyah (Negara Islam) dan menerapkan hukum-hukum berdasarkan apa yang telah diturunkan Allah SWT dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Cabaran-cabaran

Apabila Rasulullah menyeru manusia ke jalan Allah, tidak ramai yang mendengar seruannya. Kebanyakkan pengikut baginda adalah dari anggota keluarganya dan dari golongan masyarakat bawahan, Antara mereka ialah Khadijah, Ali, Zayd dan Bilal. Apabila baginda memperhebat kegiatan dakwahnya dengan mengumumkan secara terbuka agama Islam yang disebarkannya, dengan itu ramai yang mengikutnya. Tetapi pada masa, baginda menghadapi berbagai cabaran dari kalangan bangsawan dan para pemimpin yang merasakan kedudukan mereka terancam. Mereka bangkit bersama untuk mempertahankan agama datuk nenek mereka.
Semangat penganut Islam meningkat apabila sekumpulan kecil masyarakat yang dihormati di Makkah menganut agama Islam. Antara mereka ialah Abu Bakar, Uthman bin Afan, Zubair bin Al Awwam, Abdul Rahman bin Auf, Ubaidillah bin Harith, Amr bin Nufail dan ramai lagi.
Akibat cabaran dari masyarakat jahiliyah di Mekah, sebahagian orang Islam disiksa, dianiaya, disingkir dan dipulaukan. Baginda terpaksa bersabar dan mencari perlindungan untuk pengikutnya. Baginda meminta Negus Raja Habsyah, untuk membenarkan orang-orang Islam berhijrah ke negaranya. Negus mengalu-alukan ketibaan mereka dan tidak membenarkan mereka diserah kepada penguasa di Makkah.

Hijrah

Di Makkah terdapat Kaabah yang telah dibina oleh Nabi Ibrahim a.s. beberapa abad lalu sebagai pusat penyatuan umat untuk beribadat kepada Allah. Sebelumnya ia dijadikan oleh masyarakat jahiliyah sebagai tempat sembahyang selain dari Allah. Mereka datang dari berbagai daerah Arab, mewakili berbagai suku ternama. Ziarah ke Kaabah dijadikan mereka sebagai sebuah pesta tahunan. Orang ramai bertemu dan berhibur dengan kegiatan-kegiatan tradisi mereka dalam kunjungan ini. Baginda mengambil peluang ini untuk menyebarkan Islam. Antara mereka yang tertarik dengan seruan baginda ialah sekumpulan orang dari Yathrib. Mereka menemui Rasulullah dan beberapa orang Islam dari Mekah di desa bernama Aqabah secara sembunyi-sembunyi. Setelah menganut Islam, mereka bersumpah untuk melindungi Islam, Rasulullah dan orang-orang Islam Mekah.
Tahun berikutnya, sekumpulan masyarakat Islam dari Yathrib datang lagi ke Makkah. Mereka menemui Rasulullah di tempat yang mereka bertemu sebelumnya. Kali ini, Abbas bin Abdul Muthalib, pakcik baginda yang belum menganut Islam hadir dalam pertemuan itu. Mereka mengundang baginda dan orang-orang Islam Mekah untuk berhijrah ke Yathrib. Mereka berjanji akan melayani mereka sebagai saudara seagama. Dialog yang memakan masa agak lama diadakan antara mayarakat Islam Yathrib dengan pakcik Rasulullah untuk memastikan mereka sesungguhnya berhasrat mengalu-alukan masyarakat Islam Mekah di bandar mereka. Rasulullah akhirnya bersetuju untuk berhijrah beramai-ramai ke bandar baru itu.
Mengetahui ramai masyarakat Islam merancang meninggalkan Makkah, masyarakat jahiliyah Mekah cuba menghalang mereka. Namun kumpulan pertama telahpun berjaya berhijrah ke Yathrib. Masyarakat jahiliyah Mekah bimbang hijrah ke Yathrib akan memberi peluang kepada orang Islam untuk mengembangkan agama mereka ke daerah-daerah yang lain.
Hampir dua bulan seluruh masyarakat Islam dari Makkah kecuali Rasulullah, Abu Bakar, Ali dan beberapa orang yang daif, telah berhijrah. Masyarakat Mekah kemudian memutuskan untuk membunuh baginda. Mereka merancang namun tidak berjaya. Dengan berbagai taktik dan rancangan yang teratur, Rasulullah akhirnya sampai dengan selamat ke Yathrib, yang kemudian dikenali sebagai, 'Bandar Rasulullah'.

Madinah

Di Madinah, kerajaan Islam diwujudkan di bawah pimpinan Rasulullah Umat Islam bebas mengerjakan solat di Madinah. Musyrikin Makkah mengetahui akan perkara ini kemudiannya melancarkan beberapa serangan ke atas Madinah tetapi kesemuanya ditangkis dengan mudah oleh umat Islam. Satu perjanjian kemudiannya dibuat dengan memihak kepada pihak Quraish Makkah. Walau bagaimanapun perjanjian itu dicabuli oleh mereka dengan menyerang sekutu umat Islam. Orang Muslim pada ketika ini menjadi semakin kuat telah membuat keputusan untuk menyerang musyrikin Makkah memandangkan perjanjian telah dicabuli.

Pembukaan Kota Makkah

Pembukaan Kota Mekah
Pada tahun kelapan selepas penghijrahan ke Madinah berlaku, Nabi Muhammad berlepas ke Makkah. Tentera Islam yang seramai 10,000 orang tiba di Makkah dengan penuh bersemangat. Takut akan nyawa mereka terkorban, penduduk Makkah bersetuju untuk menyerahkan kota Makkah tanpa sebarang syarat. Nabi Muhammad kemudian mengarahkan supaya kesemua berhala dan patung-patung di sekeliling Kaabah dimusnahkan.
Meneladani perbuatan Rasulullah
Perbuatan-perbuatan yang dilakukan Rasulullah dibagi menjadi dua macam. Ada yang termasuk perbuatan-perbuatan jibiliyah, iaitu perbuatan yang dilakukan manusia secara fitri, dan ada pula perbuatan-perbuatan selain jibiliyah. Perbuatan-perbuatan jibiliyah, seperti berdiri, duduk, makan, minum dan lain sebagainya, tidak ada perselisihan bahawa status perbuatan tersebut adalah mubah (harus), baik bagi Rasulullah maupun bagi umatnya. Oleh kerana itu, perbuatan tersebut tidak termasuk dalam kategori mandub (sunat).
Sedangkan perbuatan-perbuatan yang bukan jibiliyah, boleh jadi termasuk dalam hal-hal yang ditetapkan khusus bagi Rasulullah, dimana tidak seorang pun diperkenankan mengikutinya (haram); atau boleh jadi tidak termasuk dalam perbuatan yang diperuntukkan khusus bagi beliau. Apabila perbuatan itu telah ditetapkan khusus bagi Rasulullah, seperti dibolehkannya beliau melanjutkan puasa pada malam hari tanpa berbuka, atau dibolehkannya menikah dengan lebih dari empat wanita, dan lain sebagainya dari kekhususan beliau; maka dalam hal ini kita tidak diperkenankan mengikutinya. Sebab, perbuatan-perbuatan tersebut telah terbukti diperuntukkan khusus bagi beliau berdasarkan Ijmak Sahabat. Oleh kerana itu tidak dibolehkan meneladani beliau dalam perbuatan-perbuatan semacam ini.
Akan halnya dengan perbuatan beliau yang kita kenal sebagai penjelas bagi kita, tidak ada perselisihan bahawa hal itu merupakan dalil. Dalam hal ini penjelasan tersebut boleh berupa perkataan, seperti sabda beliau:
صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَليِّ
“Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat”
خُذُوْا عَنِّيْ مَنَاسِكَكُمْ
"Laksanakan manasik hajimu berdasarkan manasikku (apa yang telah aku kerjakan)"
Hadis ini menunjukkan bahawa perbuatan beliau merupakan penjelas, agar kita mengikutinya. Penjelasan beliau bisa juga berupa qaraain al ahwal, yakni qarinah/indikasi yang menerangkan bentuk perbuatan, seperti memotong pergelangan pencuri sebagai penjelas firman Allah SWT:
فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا
"Maka potonglah tangan keduanya." (Surah Al-Maidah : 38)
Status penjelas yang terdapat dalam perbuatan Rasulullah, baik berupa ucapan maupun indikasi yang menerangkan bentuk perbuatan, dapat mengikuti hukum apa yang telah dijelaskan, apakah itu wajib, haram, mandub(sunat) atau mubah(harus) sesuai dengan arah penunjukan dalil.
Sedangkan perbuatan-perbuatan beliau yang tidak terdapat di dalamnya indikasi yang menunjukkan bahawa hal itu merupakan penjelas, bukan penolakan dan bukan pula ketetapan. Maka dalam hal ini perlu diperhatikan apakah di dalamnya terdapat maksud untuk bertaqarrub (mendekatkan diri kepada Allah) atau tidak. Apabila di dalamnya terdapat keinginan untuk bertaqarrub kepada Allah maka perbuatan itu termasuk mandub(sunat), di mana seseorang akan mendapatkan pahala atas perbuatannya itu dan tidak mendapatkan balasan jika meninggalkannya. Misalnya Solat Duha. Sedangkan jika tidak terdapat di dalamnya keinginan untuk bertaqarrub, maka perbuatan tersebut termasuk mubah(harus).
Pesanan terakhir Rasulullah (Isi khutbah terakhir Rasulullah)
Ketika Rasulullah mengerjakan ibadah haji yang terakhir, maka pada 9 Zulhijjah tahun 10 hijarah di Lembah Uranah, Bukit Arafah, baginda menyampaikan khutbah terakhirnya di hadapan kaum Muslimin, di antara isi dari khutbah terakhir Rasulullah itu ialah:
"Wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak kukatakan, Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh itu, dengarlah dengan teliti kata-kataku ini dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir disini pada hari ini.
"Wahai manusia, sepertimana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai amanah suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti sesiapapun agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi. Ingatlah bahawa sesungguhya kamu akan menemui Tuhan kamu dan Dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba, oleh itu, segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang.
"Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dia telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil.
"Wahai manusia sebagaimana kamu mempunyai hak atas isteri kamu, mereka juga mempunyai hak ke atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka juga berhak diberikan makan dan pakaian, dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik dan berlemah-lembutlah terhadap mereka kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu kamu yang setia. Dan hak kamu atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina.
"Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini, sembahlah Allah, dirikanlah solat lima waktu, berpuasalah di bulan Ramadhan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaan kamu. Kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahawa setiap Muslim adalah saudara kepada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama; tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya kecuali dalam Taqwa dan beramal saleh.
"Ingatlah, bahawa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari untuk dipertanggungjawabkan diatas segala apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu, awasilah agar jangan sekali-kali kamu terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku.
"Wahai manusia, tidak ada lagi Nabi atau Rasul yang akan datang selepasku dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Qur'an dan Sunnahku.
"Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku, menyampaikan pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang terus mendengar dariku. Saksikanlah Ya Allah, bahawasanya telah aku sampaikan risalah-Mu kepada hamba-hamba-Mu."

MAULIDUR RASUL S.A.W

Maulidur Rasul (dalam bahasa Arab bermaksud kelahiran Rasul) adalah hari bersejarah keputeraan Nabi Muhammad. Hari ini jatuh pada hari ke-12 bulan Rabiul Awal sempena kelahiran Nabi yang jatuh pada pada hari Khamis 12 Rabiul Awal Tahun Gajah bersamaan dengan 23 April 571. Baginda adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wataala. Tapak kelahiran baginda pula kini mempunyai satu bangunan kecil yang dikenali sebagai Maulid Nabi.
Setiap tahun pada hari itu, umat Islam di seluruh dunia akan mengadakan majlis memperingati keputeraan Nabi Muhammad s.a.w dengan mengadakan beberapa acara seperti perarakan, ceramah dan sebagainya. Banyak kelebihan dan keistimewaan yang akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wataala kepada mereka yang dapat mengadakan atau menghadiri majlis Maulidur Rasul.
Kita dapat lihat betapa besarnya kelebihan orang yang memuliakan majlis keputeraan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kerana bila berniat sahaja hendak mengadakan Maulud Nabi, sudah pun dikira mendapat pahala dan dimuliakan. Sememangnya bernazar untuk melakukan sesuatu yang baik merupakan doa dan dikira amal salih.
Jelas kepada kita bahawa pembalasan Allah Subhanahu Wataala terhadap kebaikan begitu cepat sehinggakan terdetik sahaja di hati hendak berbuat kebaikan, sudah Allah Subhanahu Wataala akan memberi pembalasan yang tiada ternilai. Seseorang yang beriman, kuat bersandar kepada Allah, ketika di dalam kesusahan dia tetap tenang dan hatinya hanya mengadu kepada Allah dan mengharapkan pertolongan dan kasih sayang Allah Subhanahu Wataala.
Keberkatan mengadakan Majlis Maulud itu bukan sahaja didapati oleh orang yang mengadakan majlis itu, tetapi seluruh ahli rumah atau orang yang tinggal di tempat itu turut mendapat keberkatannya.