Rabu, 28 Oktober 2009

Hukum Tajwid ( Nun Mati dan Tanuwim

HUKUM NUN SAKINAH DAN TANWIN
Hukum nun sakinah adalah hukum yang selalu dijumpai dalam setiap ayat al-
Quran. Bentuk bacaan hukum nun sakinah berlaku di antara izhar, idgham,
iqlab dan ikhfa’. Kesemua bentuk bacaan ini adalah berbeza. Apakah anda
telah menguasai hukum-hukum tersebut? Fikirkan.
4.1.1 Takrifan Nun Sakinah dan Perbezaannya
dengan Tanwin
Nun sakinah ialah nun yang tidak ada baris dan ia kekal sebagai sebutan dan
juga tulisan. Hal ini kekal samada ketika menyambung bacaan atau ketika waqaf.
Nun sakinah wujud pada kata nama, kata kerja atau pada katasendi. Kedudukan
nun sakinah ini berlaku di pertengahan kalimah atau di hujung kalimah.
Tanwin ialah nun sakinah yang bersifat zaidah dan tidak berperanan sabagai
taukid. Ia berada di hujung katanama dan digunakan ketika wasal (menyambung
bacaan) tetapi tidak wujud ketika waqaf dan pada tulisan.

Alamat tanda tanwin terbahagi kepada tiga iaitu:
1. Dua tanda baris di atas.
2. Dua tanda baris di bawah dan
3. Dua tanda baris di hadapan.
Hukumnya pula ketika waqaf ialah ditukarkan dua baris diatas kepada alif
secara mutlak kecuali jika sekiranya ia berada pada ha taÊnith seperti firman
Allah swt di dalam surah al-Isra: 87 الا رحمة من ربك ketika
waqaf pada kalimah رحمة ia waqaf dengan huruf ha dengan tanpa tanwin. Jika
sekiranya baris dua hadapan atau baris dua di bawah ketika ia dibaca dengan
menghazaf tanwin dan waqaf dengan sukun sahaja.
Perbezaan Nun Sakinah dengan Tanwin
Takrifan yang dikemukakan bagi nun sakinah dan tanwin dapat disimpulkan
bahawa terdapat beberapa perbezaan antara keduanya. Perbezaan tersebut
adalah seperti berikut:

1. Nun sakinah adalah huruf asli di kalangan huruf-huruf hijaiyyah dan
kadang-kadang ia adalah zaidah manakala tanwin pula adalah zaidah.
2. Nun sakinah tetap kekal samada pada lafaz atau pada tulisan tetapi tanwin
hanya kekal atau wujud ketika membacanya tidak pada tulisan.
3. Nun sakinah berada pada ketika wasal dan waqaf dan tanwin hanya wujud
ketika wasal sahaja dan tidak ada ketika waqaf.
3.
Dua tanda baris di
depan :
2.
Dua tanda baris di
bawah :
1.
Dua tanda baris di
atas :
Alamat Tanwin

HUKUM NUN SAKINAH DAN TANWIN

4. Nun sakinah berada pada katanama, katakerja dan kata sendi tetapi tanwin
hanya wujud pada katanama sahaja.
5. Nun sakinah berada pada pertengahan kalimah dan juga pada akhir
kalimah manakala tanwin hanya wujud pada akhir kalimah sahaja.
Perbezaan yang tersebut di atas adalah terkecuali dari nun taukid khafifah yang
terdapat dua tempat di dalam Quran:
Pertama di dalam surah Yusuf: 32 وليكونا من الصاغرين
Kedua di dalam surah al-ÂAlaq:15 كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية
Dua contoh tersebut nun sakinah dianggap seakan-akan tanwin tetapi bukan
tanwin.
Setelah mengetahui makna nun sakinah dan tanwin serta perbezaanya
seterusnya akan dijelaskan hukum yang berlaku jika sekiranya nun sakinah atau
tanwin berjumpa dengan huruf hijaiyyah. Ulamak bersepakat mengatakan
bahawa hukum nun sakinah ini terbahagi kepada lima iaitu Izhar Halqi, Idgham
Bi Ghunnah, Idgham bila Ghunnha, Ikhfa Haqiqi dan Iqlab.
Penjelasan setiap hukum nun sakinah tersebut adalah seperti berikut:
5.
Iqlab
4.
Ikhfa Haqiqi
3.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan