Selasa, 8 Mac 2011

Ilmu Qiraat

QurraÊ
Kalimah QurraÊ ialah kata nama yang menunjukkan ramai dan mufradnya ialah
Qari. Dari sudut istilah, ia dipanggil untuk imam dari kalangan imam-imam
yang dinasabkan kepada mereka qiraat. Qiraat tujuh dan sepuluh adalah
mutawatirah dan diterangkan disini riwayat hidup mereka secara ringkas.

1. IMAM NAFEIÊ
Namanya ialah Abu Ruwaim Nafei Ibn Abdul Rahman Ibn Abu Nurain al-
Madani. Beliau telah mengambil qiraat dari tujuh puluh orang dari
kalangan Tabien antara mereka ialah Abi Jaafar al-Qari, Syaibah Ibn
Nassah, Muslim Ibn Jundub, Muhammad Ibn Muslim Ibn Syihab al-Zuhri,
AbdulRahman Ibn Hurmuz al-Araj. Mereka semua telah mempelajari al-
Quran dari Abdillah Ibn ÂAbbas dan Abi Hurairah, kedua-duanya
mempelajari al-Quran dari Ubai Ibn Kaab yang telah mengambil qiraat dari
Rasulullah s.a.w. NafeiÊ merupakan ketua QurraÊ di Madinah dan seluruh
permasalahan qiraat dirujuk kepadanya. Beliau meninggal pada tahun 169
Hijrah.
Sanad Imam Nafei kepada Rasulullah saw adalah bersambung dan
mutawatirah. Sanadnya adalah seperti berikut:

Nama Urutan Sanad Imam Nafei
1 Rasulullah saw
2 Ubai Ibn Kaab r.a
3 Abdullah Ibn Abas, Abu Hurairah
4 Al-Zuhri, al-Araj, Syaibah, Muslim (tujuh puluh Tabien)
5 Imam Nafei.

2. IMAM IBN KATHIR
Beliau ialah Abu Muhamad atau Abu MaÊbad Abdullah Ibn Kathir al-Dari,
menjadi imam dan ketua dalam bacaan al-Quran dikota Makkah.

Peribadinya amat tenang, bersopan dan sempat berjumpa dengan beberapa
sahabat, antaranya Abdullah Ibn al-Zubail, Abu Ayub al-Ansari dan Anas
bin Malik.

Dalam qiraat beliau meriwayatkkan dari Mujahid yang mengambil dari Ibn
Abbas yang mempelajari dari Ubai Ibn KaÊab yang mengambilnya dari
Rasulullah s.a.w. Ibn Kathir juga telah mempelajari qiraat dari Abdullah
Ibn al-Saib al-Makhazuni yang membaca dari Ubai Ibn Kaab dan juga
Umar Ibn Khattab. Dan kedua-duanya membaca al-Quran dari Rasulullah

s.a.w. Meninggal pada tahun 120 Hijrah.
Sanad Imam Ibn Kathir dalam bacaan al-Quran adalah seperti berikut:

Nama Urutan Sanad Imam Ibn Kathir
1 Rasulullah saw
2 Ubai Ibn Kaab, Umar Ibn Khattab ra.
3 Ibn Abbas, Abdullah Ibn al-Saib al-Makhzumi r.a
4 Mujahid Ibn Jabar
5 Ibn Kathir

3. IMAM ABU ÂAMRU
Beliau ialah Abu ÂAmru Zabban Ibn al-ÊAla ÂAmar al-Basri. Pada zaman
beliau, beliau merupakan orang yang paling mengetahui berkaitan ilmu
qiraat dan mempunyai sifat amanah, benar dan dipercayai. Meriwayat
qiraat dari Mujahid Ibn Jabar dan juga Said Ibn Jubair. Keduanya telah
mengmabil dari Ibn ÂAbbas yang mempelajari dari Ubai Ibn Kaab yang
menerima dari Rasulullah s.a.w. Sanad lain beliau ialah mempelajari dari
Abu Jaafar, Zaid Ibn QaqaÊ dan al-Hasan al-Basri. Al-Hasan telah
mempelajari dari Hittan dan Abu al-Aliyah, Abu al-aliyah ini mempelajari
dari Umar Ibn al-Khattab. Abu ÂAmru meninggal pada tahun 154 Hijrah.
Sanad imam Abu Amru dalam bacaan al-Quran adalah seperti berikut:

Nama Urutan Sanad Imam Abu Amru
1 Rasulullah saw
2 Ubai Ibn Kaab ra
3 Ibn Abbas ra
4 Mujahid Ibn Jabar, Said Ibn Jubair ra.
5 Abu ÂAmru


4. IMAM IBN ÂAMIR
Abdullah al-Yahsubi, beliau adalah seorang tabien dan sempat berjumpa
dengan Wathilah Ibn al-AsqaÊ dan MuÊman Ibn Basyir. Ibn Amir mengabil
qiraat dari al-Mughirah Ibn Abi Syihab al-Mukhzumi yang mempelajari
dari Othman Ibn Affan r.a. dari Rasulullah s.a.w. Ada juga yang
mengatakan beliau membaca terus dari Othman r.a. Meninggal dunia pada
tahun 118 Hijrah.
Sanad Imam Ibn Amir dalam bacaan al-Quran adalah seperti berikut:

Nama Urutan Sanad
1 Rasulullah saw
2 Othman Ibn Affan r.a
3 al-Mughirah Ibn Abi Syihab al-Mukhzumi
4 Ibn Amir

5. IMAM ÂASIM
Namanya ialah Abu Bakar ÂAsim Ibn Abi al-Najud al-Asadi. Seorang qari
yang berkalibar dan mempunyai suara yang elok dalam bacaan al-Quran.
Menerima qiraat dari Zur Ibn Hubish dari Abdullah Ibn MasÊud dari
Rasulullah s.a.w. Beliau juga menerima qiraat melalui sanad Abi Abdul
Rahman al-Sulami (pengajar al-Quran kepda al-Hasan dan al-Husain) yang
mengambil dari al-Imam Ali Ibn Abi Talib r.a. dan dari Raulullah s.a.w.
ÂAsim meninggal di Kufah pada tahun 127 Hijrah.
Sanad Imam ÂAsim dalam bacaan al-Quran adalah seperti berikut:

Bil Nama Urutan sanad Syukbah Melalui Imam Asim
1 Rasulullah saw
2 Abdullah Ibn MasÊud r.a
3 Zur Ibn Hubish
4 ÂAsim

Bil Nama urutan Sanad Hafs Melalui Imam Asim
1 Rasulullah saw
2 Ali Ibn Abi Talib r.a
3 Abi Abdul Rahman al-Sulami
4 ÂAsim