Sabtu, 24 Oktober 2009

Hadis Rasulullah s.a.w hari ini.

Daripada Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w., katanya: "Solat lima waktu dan solat dari Jumaat satu ke Jumaat berikutnya, dari Ramadhan ke Ramadhan, adalah sebagai penebus (yakni penebus dosa) antara waktu-waktu kesemuanya itu (yakni antara waktu yang satu dengan waktu yang berikutnya), selama dosa-dosa besar dijauhi."

(Riwayat Muslim)

Jumaat, 23 Oktober 2009

Tajwid

Takrifan dan Maksud Sifat Berlawanan dan
Tunggal
Sifat dari sudut bahasa ialah keadaan sesuatu samada dapat dilihat seperti putih,
merah, hitam atau tidak dapat dilihat seperti ilmu, amanah dan sebagainya.
Dalam istilahnya pula sifat bermaksud bentuk-bentuk tertentu yang terdapat
pada huruf ketika menyebutnya seperti angin keluar dari mulut ketika menyebut
huruf mahmusah, qalqalah, istitalah dan sebagainya.
Pengetahuan tentang sifat ini mempunyai beberapa faedah yang tersendiri.
Antara faedah tersebut ialah membezakan sebutan huruf-huruf yang keluar dari
makhraj yang sama. Seperti huruf ta, to dan dal. Ketiga-tiga huruf tersebut
keluar dari makhraj yang sama iaitu hujung lidah dengan gusi gigi atas hadapan.
Justeru yang membezakan sebutan antara to dan ta ialah sifat. Dimana to
mempunyai sifat istitolah, itbaq dan jahr dan ia disebut dengan tebal. Jika sekiranya tiga sifat tersebut tidak wujud paa to sudah tentu tidak ada perbezaan
antara to dengan ta.
Penguasaan sifat huruf juga boleh memperelokkan sebutan huruf yang berbeza
makhraj. Begitu juga ia dapat membezakan huruf yang kuat dengan huruf yang
lemah. Di samping itu proses idgham sesuatu huruf ke dalam huruf yang lain
juga tidak dapat dilakukan jika tidak mengetahui dan memahami bab ini. Secara
umumnya pengetahuan bab ini iaitu sifat huruf menjadi satu jalan untuk
mencapai sebutan huruf dengan lebih sempurna dan memberikan segala
mustahaknya. (menyebut mengikut sifatnya jika huruf bersifat istifal maka ia
disebut dengan nipis)
Ulama Tajwid berbeza pendangan berkaitan dengan bilangan sifat-sifat huruf.
Ibn al-Jazari berpandangan bilangan sifat-sifat huruf ialah 17 sifat. Pandangan ini
telah diterima pakai oleh ulama dan dijelaskan di dalam buku-buku mereka. Al-
Imam al-Syatibi pula berpandangan bilangan sifat huruf ialah sebanyak 16 sifat
dengan menggugurkan sifat sifat al-Izlaq dan al-Ismat, tetapi menambah satu
sifat iaitu al-HawaiÊ. Al-Imam al-FarraÊ pula mengatakan bahawa bilangan sifat
huruf ialah 14 sifat. Ini dengan menggugurkan sifat al-Izlaq, al-Ismat, al-Inhiraf
dan al-Lin, Tetapi menambah sifat al-Ghunnah. Manakala al-Imam Makki bin
Abi Tolib di dalam kitabnya al-RiÊayah berpendapat bahawa sifat huruf ialah
sebanyak 44 sifat.

Sifat Huruf Berlawanan dan Sifat-sifat
Tunggal
Sifat huruf yang berlawanan ialah sepuluh sifat atau dengan kata lain ia terdiri
dari lima pasangan. Takrifan dan huruf-huruf untuk sifat-sifat berlanan yang
tersebut adalah seperti berikut:
Hams diistilahkan sebagai suara lemah menyebut huruf-huruf ini kerana
lemahnya suara berpegang pada makhraj dan ini menyebabkan keluarnya
nafas. Kerana itulah huruf-hurufnya dinamakan mahmusah dan ia
dikumpulkan di dalam rangkaikata فحثه شخص سكت
2. Al-Jahr: Dari sudut bahasa ia bermaksud jelas dan terang. Mengikut al-
Qurra, al-Jahr diistilahkan dengan suara kuat menyebut huruf kerana
kekuatan berpegang kepada makhraj sehingga menahan dari keluarnya
nafas. Huruf-huruf yang tergolong dalam kumpulan ini dipanggil huruf
majhur dan bilanganya ialah selain dari sepuluh huruf-huruf hams.
Perhatian: kekuatan suara berpegang kepada makhraj sehingga menahannya
dari terkeluar nafas ketika menyebutnya adalah faktor utama membezakan
antara huruf hams dengan huruf jahr.
3. Al-Syiddah: dari sudut bahasa ialah kekuatan. Istilahnya pula al-Qurra
menyatakan bahawa kelaziman huruf pada tempatnya kerana kekutan
berpegangnya kepada makhraj sehingga menahannya dari keluar suara.
Huruf-huruf syidah disusun dalam rangkaikata جد قط بكت ia berjumlah
lapan huruf.
Contohnya huruf dal pada kalimah مهتد : Surah al-Hadid : 26.
Dan huruf jim pada kalimah والحج: Surah al-Baqarah : 189.
Jika diperhatikan dua contoh yang lepas, suara tertahan dan tidak berlalu
dengan sempurna. Ini kerana dal dan jim antara huruf-huruf al-Syiddah.
Al-Tawassut bermaksud pertengahan. Ulama QurraÊ mengistilahkan al-
Tawassut ialah huruf-huruf yang mempunyai perantaraan antara sifat al-
Syiddah dan sifat al-Rakhawah. Ia bermaksud suara tertahan ketika
menyebut hurufnya dan sebahagian suara terlepas kerana itulah ia
dinamakan Mutawassat. Huruf-huruf al-Tawassut tersusun di dalam
rangkaikata لن عمر.
Contohnya huruf lam dalam kalimah قل Surah al-Nas: 1. Dan huruf nun
dalam kalimah يكن Surah al-Ikhlas: 4
Dalam dua contoh yang dikemukakan, suara tidak dapat ditahan dengan
sempurna ketika membacanya sebagaimana huruf al-Syiddah dan diwaktu
yang sama suara tidak keluar dengan sempurna seperti huruf-huruf al-
Rakhawah. Tetapi huruf-huruf al-Tawassut keadaannya pertengahan antara
al-Syiddah dan al-Rakhawah.
4. Al-Rakhawah adalah berlawanan dengan maksud al-Syiddah dan juga al-
Tawassut. Ia adalah suatu-satunya sifat yang mempunyai dua lawan.
Berlainan dengan sifit-sifat lain yang hanya mempunyai satu lawan sahaja.
Dari sudut bahasa al-Rakhawah bermaksud lembut. Dan al-QurraÊ
mengistilah al-Rakhawah ialah lemahnya pegangan huruf pada tempatnya
atau makhrajnya sehingga suara keluar bersama sebutan huruf-hurufnya.
Justeru huruf-huruf yang keluar suara bersama dengan sebutannya
dinamakan huruf-huruf al-Rakhawah.
Huruf huruf al-Rakhawah selain dari huruf-huruf al-Syiddah dan al-
Tawassut. Contohnya huruf sin pada firman Allah s.w.t. المسSurah al-
Baqarah : 275 dan huruf faÊ pada firman Allah s.w.t. أف Surah al-Ahqaf : 17.
Dua contoh yang dikemukakan jika diperhatikan, terdapat suara yang jelas
keluar ketika menyebut huruf sin dan faÊ.
5. Al-IstiÊlaÊ dari sudut bahasa ialah terangkat. Manakala dari sudut istilah pula
ialah lidah terangkat ke lelangit atas ketika menyebut huruf-hurufnya. Di
waktu yang sama suara juga akan terangkat atau memenuhi ruangan mulut
ketika menyebut hurufnya.
6. Huruf-huruf al-IstiÊlaÊ ini tersusun dalam rangkaikata خص ضغط قظ.
Contohnya ialah huruf qaf di dalam Surah Yunus: 10 iaitu pada kalimah قل قائل
􀇲. dan huruf zaÊ pada surah al-Maidah: 45 iaitu kalimah الظالمون
Jika dilihat kepada dua contoh tersebut, kita mendapati bahawa lidah
terangkat ke lelangit atas ketika menyebut huruf-huruf al-IstiÊlaÊ.
7. Al-Istifal dari sudut bahasa bermaksud merendah. Al-QurraÊ telah
mengistilah al-Istifal sebagai merendahkan lidah dari lelangit atas ketika
menyebut huruf-hurufnya. Dengan sebab itu, suara yang menyebut
hurufnya juga akan merendah. Selain itu perkara yang berlaku juga ialah
huruf-huruf al-Istifal disebut dengan tarqiq (nipis)
Bilangan huruf-huruf al-Istifal ialah sebanyak 22 huruf iaitu selain daripada
huruf-huruf al-IstiÊlaÊ. Contohnya ialah huruf mim pada Surah al-Maidah : 3
iaitu kalimahمخمصة
÷ايكوتيله سمبوغن يغ اكن داتغ

Rabu, 21 Oktober 2009

BERIMAN KEPADA RASUL-RASUL ALLAH A.S.

Kerasulan Nabi Muhammad s.a.w


Berhubung dengan kerasulan Nabi Muhammad s.a.w. , Allah Taala berfirman dalam Surah al-A'raf ayat 158. Memerintahkan Baginda s.a.w. mengisytiharkan dirinya menjadi Rasul yang diutus oleh Allah kepada umat manusia seluruhnya, serta menerangkan bahawa:

(1) Allah sahajalah Tuhan yang mempunyai kuasa mengurus dan mentadbirkan kepentingan-kepentingan dan kebaikan sekalian alam yang diciptakan-Nya.

(2) Allah sahajalah Tuhan yang berhak disembah dan dipatuhi.

(3) Allah jualah yang mengatur cara dan menetapkan masa menghidupkan makhluk-makhluk yang mati dan mematikan yang hidup.

(4) Seluruh umat manusia wajib:

(a) Beriman kepada Allah Tuhan yang demikian sifat-Nya (Esa pada "Uluhiyah"-Nya dan Esa pada "Rububiyyah"Nya)

(b) Beriman kepada Rasulullah s.a.w. nabi yang terkenal dengan sifat Ummi(1), yang beriman kepada Allah dan kepada semua perintah yang terkandung dalam segala kitab yang diturunkan oleh Allah.

(c) Menerima dan menurut hukum hakam dan tunjuk ajar Rasulullah s.a.w.

______________________________

(1) Sifat "Ummi" ialah sifat tidak pandai membaca dan menulis.

Kepada Nabi Muhammad s.a.w. , sifat ini ialah satu di antara sifat-sifat kelebihan yang teristimewa bahkan di antara mukjizat-mukjizat yang membuktikan sahnya dakwaan Baginda s.a.w. menjadi Rasul kerana:

Pertama - Kebolehannya dan kecekapannya membetulkan akidah kepercayaan umatnya yang sesat.

Memperbaiki akhlak mereka yang buruk, dan menyatupadukan puak-puak kaumnya yang bermusuhan, sedang Baginda s.a.w., tidak tahu membaca dan menulis, adalah perkara luar biasa yang tidak pernah dikurniakan Tuhan kepada Rasul-rasul yang terdahulu daripadanya s.a.w.

Kedua - Kebolehan dan kecekapan Baginda s.a.w. menjalankan tugas dan menyampaikan segala yang telah disampaikannya meliputi al-Qur'an dan Hadis, sedang Rasulullah s.a.w. bersifat "Ummi" adalah baka yang nyata yang menunjukkan bahawa Baginda s.a.w. dapat mencapai semuanya itu dengan jalan wahyu semata-mata - sebagai utusan Tuhan

Dan lagi berhubung dengan kerasulan Nabi Muhammad s.a.w Baginda sendiri menerangkannya dalam hadis yang berikut:

Perkara : Wajib Beriman Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Dan Agama Islam Yang Dibawanya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. ( مسلم )

Dari Abu Hurairah r.a katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda: "Demi Tuhan yang diri Muhammad dalam kekuasaanNya. tidak ada seseorang pun dari umat manusia ini sama ada Yahudi atau Nasrani, yang mendengar akan perihalku (menjadi utusan Allah), kemudian ia mati sedang ia tidak beriman dengan (agama Islam) yang aku diutuskan membawanya melainkan menjadilah ia dari ahli neraka". .

(Muslim)

Hadis yang kesebelas ini menerangkan tentang:

Wajib beriman kepada Nabi Muhammad s.a.w. dan agama Islam yang dibawanya.

Huraiannya.

Sesiapa jua yang berada pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. atau yang datang kemudian hingga ke hari Qiamat diwajibkan beriman kepada Baginda s.a.w. dan kepada agama Islam yang dibawanya apabila berita kerasulan Baginda s.a.w. sampai kepadanya. Jika tidak maka orang itu dihukumkan kafir dan akan menerima azab seksa neraka disebabkan kekufurannya itu.

Hukum ini meliputi seluruh umat manusia termasuk kaum Yahudi dan Nasrani yang mempunyai kitab Taurat dan Injil.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak harus berdalih untuk tidak menerima agama Islam yang dibawa oleh Baginda s.a.w., dengan sebab mereka ada mempunyai kitab, kerana kitab-kitab mereka kalaulah tidak disebabkan mereka meminda, mengurangi dan menokok-tambahnya, sudah pun mansukh setelah habis masa kegunaannya dengan kedatangan Rasul yang akhir sekali - Nabi Muhammad s.a.w. dan kitab suci al-Qur'an yang dibawanya.

Keistimewaan Nabi Muhammad S.A.W.

عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ قبلي …. وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ (… وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً ) ( البخاري ومسلم )

Dari Jabir bin Abdullah r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda: "Aku dikurniakan beberapa keistimewaan yang tidak pernah diberikan perkara-perkara itu kepada seseorang pun dari Nabi-nabi yang terdahulu daripadaku; dan biasanya seseorang Nabi itu diutuskan kepada kaumnya sahaja, sedangkan aku diutuskan kepada umat manusia seluruhnya."

Dan pada satu riwayat Imam Muslim dan Abu Hurairah

(Baginda s.a.w. bersabda): "....sedang aku diutuskan kepada sekalian makhluk."

(Bukhari dan Muslim)

Hadis yang kedua belas ini mengandungi:

(1) Nabi Muhammad s.a.w. dikurniakan beberapa keistimewaan,

(2) Baginda s.a.w. diutus kepada sekalian makhluk,

Huraiannya:

(1) Keistimewaan Nabi Muhammad s.a.w.

Junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w. - sebagaimana yang sedia maklum - ialah Rasul yang akhir sekali, tidak ada Nabi apa lagi Rasul sesudahnya.

Sesuai dengan keadaannya yang demikian, maka Baginda s.a.w. dikurniakan oleh Allah Taala beberapa keistimewaan yang tidak pernah diberikan kepada Rasul-rasul sebelumnya.

Agama Allah yang dibawa oleh sekalian Rasul yang diutus silih berganti adalah satu tentang perkara pokoknya, iaitu beriman kepada Allah Yang Maha Esa dan beriman kepada sekalian Rasul-Nya, tetapi hukum syariatnya yang meliputi cabang-cabang dan rantingnya adalah berlainan sedikit antara satu dengan yang lain, sesuai dengan keadaan zaman masing-masing.

Apa yang kita dapati sekarang tentang keadaan yang berlainan antara satu agama dengan yang lain pada masalah pokoknya, maka itu bukanlah dari ajaran Rasul-rasul tetapi disebabkan penyelewengan penganut agama agama itu mengubah asas dan dasarnya dengan tujuan-tujuan yang tertentu.

(2) Nabi Muhammad s.a.w. diutus kepada sekalian makhluk.

Di antara keistimewaan-keistimewaan yang telah dikurniakan oleh Allah Taala kepada Rasul-Nya yang akhir sekali - Nabi Muhammad s.a.w. ialah Baginda s.a.w. diutus kepada sekalian makhluk, meliputi manusia dan jin, juga malaikat dari mula Baginda s.a.w. diutus hingga ke akhir dunia ini.

Ada pun Rasul-rasul yang sebelumnya maka mereka diutus hanya kepada kaum masing-masing. Syariat mereka berjalan kuat kuasanya dalam kalangan kaum mereka semasa hayat mereka; setelah mereka wafat maka syariat mereka dilanjutkan oleh Nabi-nabi yang dibangkitkan dalam kalangan kaumnya untuk memimpin kaum itu. Demikianlah seterusnya hingga Allah Taala mengutuskan seorang Rasul yang lain dengan membawa syariat yang baharu, yang boleh jadi berlainan sedikit dengan syariat Rasul yang telah lalu.

Demikianlah halnya antara satu Rasul dengan yang lain hinggalah kepada Rasul yang akhir sekali Nabi Muhammad s.a.w.

Setelah Baginda s.a.w. wafat, maka syariatnya dilanjutkan dan disebarkan oleh alim ulama Islam yang menjadi waris yang mempusakai ilmu-ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad s.a.w.

Baginda S.A.W. Dan Sahabat-Sahabatnya

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَتَاهُ عُمَرُ فَقَالَ إِنَّا نَسْمَعُ أَحَادِيثَ مِنْ يَهُودَ تُعْجِبُنَا أَفَتَرَى أَنْ نَكْتُبَ بَعْضَهَا فَقَالَ أَمُتَهَوِّكُونَ أَنْتُمْ كَمَا تَهَوَّكَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ؟ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي. (الإمام أحمد والبيهقي)

Dari Jabir r.a., dari Nabi s.a.w. (mengenai peristiwa) ketika Umar datang mengadap Baginda s.a.w., lalu berkata "(Ya Rasulullah) kami ada mendengar cerita-cerita dan nasihat pengajaran yang menarik hati dari orang-orang Yahudi, maka bagaimana fikiran - tuan, bolehkah kami menulis sebahagian daripadanya?"(mendengar yang demikian) Baginda s.a.w., bersabda "Adakah kamu merasa ragu dan serba salah ( dalam ajaran agama kamu) sebagaimana kaum Yahudi dan Nasrani yang telah ragu-ragu dan meraba-raba (dalam ajaran agama mereka)? Demi sesungguhnya! Aku telah membawa kepada kamu agama Islam - dengan keadaannya yang jelas nyata dan bersih suci (dari sebarang perkara syirik dan penyelewengan) dan kalaulah Nabi Musa masih hidup lagi, (sudah tentu) tidak ada jalan lain baginya selain daripada menurutku."

(Imam Ahmad dan al-Baihaqi)

Hadis yang ketiga belas ini menerangkan:

(1) Rasulullah s.a.w. tempat rujuk sahabat-sahabat Baginda mengenai perkara-perkara agama.

(2) Kesan cerita-cerita yang dibawa oleh kaum Yahudi.

(3) Amaran Baginda s.a.w. supaya orang-orang Islam jangan berkeadaan ragu-ragu dan serba salah dalam soal agama.

(4) Penegasan Baginda s.a.w. bahawa agama Islam yang dibawanya adalah agama yang benar, bersih suci dan jelas nyata.

(5) Ketinggian agama Islam.

Huraiannya:

(1) Baginda s.a.w. dan sahabat-sahabatnya.

Perasaan kasih kepada Rasulullah s.a.w. tidak cukup setakat kata-kata di bibir sahaja, tetapi mestilah dari hati nurani sampai kepada tingkah laku sehingga Baginda s.a.w., menjadi tempat rujuk sebarang perkara agama untuk dipatuhi dengan sepenuhnya.

Demikianlah halnya sahabat-sahabat dengan Baginda s.a.w. pada masa hayatnya sebagaimana yang dilakukan oleh Sayidina Umar bin al-Khattab yang tersebut kisahnya dalam hadis ini. Setelah Baginda s.a.w., wafat maka pusaka peninggalannya - al-Qur'an dan al-Sunnah - sudah semestinya dijadikan tempat rujuk yang asasi yang wajib diturut dan dipatuhi.

(2) Kesan cerita-cerita yang dibawa oleh kaum Yahudi.

Orang-orang Yahudi sentiasa bekerja keras untuk menarik orang-orang lain kepada agama mereka, dengan menjalankan berbagai-bagai cara terutama dengan menyebarkan berbagai kisah dan cerita yang menarik hati pembaca dan pendengarnya, sehingga Sayidina Umar telah meminta pendapat Rasulullah s.a.w., iaitu bolehkah orang-orang Islam memetik dan menyalin cerita-cerita yang tersebut? Bagi menjawabnya, Baginda s.a.w. telah melarang keras seperti yang terkandung dalam hadis ini.

(3) Amaran Baginda s.a.w. supaya orang-orang Islam jangan berkeadaan ragu-ragu dan serba salah dalam soal agama yang dibawanya.

Baginda s.a.w. memberi amaran supaya sahabat-sahabat Baginda -juga seluruh umatnya - jangan terpengaruh dengan di'ayah-di'ayah agama lain, sebaliknya hendaklah mereka sentiasa berwaspada dan berhati-hati terhadap propaganda pihak lain yang beranika ragam itu.

Baginda s.a.w. juga menegaskan supaya jangan mereka berkeadaan bingung atau berperasaan ragu-ragu terhadap soal agama, lalu terburu-buru hendak menerima di'ayah pihak lawan kerana mengikut kecenderungan hati dan terpengaruh kepada kemanisan cerita-cerita itu.

Sikap ragu-ragu dan meraba-raba dalam perkara agama, tegas Baginda s.a.w; lagi, adalah sikap kaum Yahudi dan Nasrani dan kerana itulah mereka telah menyeleweng dari ajaran-ajaran kitab-kitab mereka, bahkan mereka telah merosakkan kandungannya dengan meminda dan menokok tambahnya sebagaimana yang dianjurkan oleh ketua-ketua agama mereka untuk kepentingan dirinya.

(4) Penegasan Baginda s.a.w.: Bahawa agama Islam yang dibawanya adalah yang benar, bersih suci dan jelas nyata.

Tiap-tiap seorang Islam tidak harus merasa ragu-ragu terhadap kebenaran agama Islam yang menjadi pegangan hidupnya. Tidak ada sebab mengapa seseorang Muslim boleh terpengaruh kepada di'ayah kaum Yahudi dan Nasrani atau lain-lain pihak yang bukan Islam.

Sebenarnya apa yang sepatutnya dijadikan ukuran benar dan salahnya satu-satu agama ialah tentang keasliannya - tidak berubah dengan pindaan dan tokok tambah, tentang kesucian dan kebersihannya daripada sebarang perkara yang berupa syirik, dan tentang ajarannya yang jelas nyata dari sebarang perkara yang mengeliru dan meragukan.

Hakikat keaslian yang demikian tidak ada wujudnya melainkan pada agama Islam yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w. yang terpelihara dengan sebaik-baiknya dalam kitab suci al-Qur'an al-Karim dan hadis-hadis yang sahih.

(5) Ketinggian agama Islam.

Islam tetap tinggi dan tidak ada yang mengatasinya.

Tentang hakikat yang demikian Baginda s.a.w. menegaskan dalam hadis ini, bahawa kalaulah ditakdirkan Nabi Musa a.s. yang telah membawa syariat Taurat itu masih hidup dalam zaman Baginda s.a.w. sudah tentu tidak ada jalan lagi baginya selain daripada mengikut agama Islam yang dibawa oleh Baginda s.a.w.

Dengan itu nyatalah tidak harus bagi sesiapa pun - walau apa bangsa dan keturunannya - berdegil di atas agama yang lain dari agama Islam.عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ بَدَا لَكُمْ مُوسَى فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي لَاتَّبَعَنِي. ( الدارمي )

Dari Jabir, r.a., bahawa - Rasulullah s.a.w., bersabda: "Demi Tuhan yang diri Muhammad dalam kekuasaan-Nya. kalaulah Nabi Musa muncul kepada kamu, lalu kamu mengikutnya dan meninggalkan daku, sudah tentu kamu akan sesat dari jalan yang betul; dan kalaulah Nabi Musa masih hidup lagi dan berada dalam masa aku menjadi Nabi, sudah tentu ia menurutku."

(Al-Daarimi)

Hadis yang keempat belas ini menerangkan

Syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. memansukhkan syariat-syariat yang lain.

Rasul-rasul yang diutus oleh Allah Taala kepada kaum masing-masing banyak bilangannya. Di antaranya ada yang diturunkan kitab kepadanya, seperti Nabi Musa a.s. yang menerima kitab Taurat.

Dalam hadis ini, Rasulullah s.a.w., menjelaskan: Bahawa syariat Islam yang dibawanya adalah memansukhkan syariat Rasul-rasul yang telah lalu.

Oleh itu tidak harus bagi sesiapa pun yang ada pada zaman Baginda s.a.w. atau yang datang kemudian - menurut syariat-syariat yang telah mansukh itu, apa lagi agama-agama yang direka oleh manusia sendiri.

Tentang ini Baginda s.a.w. menegaskan, bahawa kalaulah Nabi Musa a.s. tiba-tiba muncul pada zaman Baginda s.a.w., dan ada orang-orang Islam yang menurutnya dengan meninggalkan syariat Islam yang dibawa oleh Baginda s.a.w., nescaya orang itu termasuk dalam golongan yang sesat kerana ia menurut syariat yang telah mansukh pada hal - tegas Baginda s.a.w. - sekiranya Nabi Musa a.s. masih hidup dalam masa kerasulan Baginda s.a.w., nescaya Nabi Musa juga akan menurut syariat Islam yang dibawa oleh Baginda s.a.w.

Tidaklah sepatutnya timbul sebarang kemusykilan tentang sesuainya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. , dengan keadaan umat manusia dalam setiap masa, dengan tidak memerlukan sebarang pindaan atau perubahan kerana bila diperhati akan ternyata bahawa Islam adalah berdasarkan kaedah-kaedah umum yang banyak cawangannya, yang dapat menghadapi cabaran-cabaran zaman, - dapat menghakimi kejadian-kejadian yang berlaku dan dapat pula memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam masa.

Jelasnya, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. adalah lengkap mengandungi hukum hakam dan cara peraturan meliputi segala bidang hidup, yang menjadikannya sesuai dengan keadaan umat manusia dalam segala zaman dan di mana sahaja mereka berada selagi sifat kemanusiaannya tidak berubah, sehinggakan Nabi Isa a.s. semasa turun pada akhir umur dunia kelak akan melanjutkan dan mengembangkan lagi syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w., sebagaimana yang diterangkan dalam hadis yang berikut:

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ فَأَمَّكُمْ ،، قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ فَأَمَّكُمْ بِكِتَابِ رَبِّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ( مسلم)

Dari Abu Hurairah, r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sungguh baik keadaan kamu ketika Isa Ibn Mariam turun dalam kalangan kamu, lalu ia memimpin kamu." Salah seorang rawi hadis ini (Ibn Abi Dzi'b) menerangkan dengan katanya: "Lalu ia memimpin kamu dengan menurut kitab Allah al-Qur'an dan Sunnah Nabi kamu"

(Muslim)

Selasa, 20 Oktober 2009

البر والاثم

عن النواس بن سمعان عن النبي قال: (( البر حسن الخلق. والإثم ما حاك في نفسك
وكرهت أن یطلع عليه الناس)
رواه مسلم

عن وابصة بن معبد قال: (( أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
الله e فقال: ( جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس
واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك ))
حدیث حسن رویناه مي مسندي الإمامين؛ أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
Daripada

Daripada al-Nawwas ibn Sam'aan r.a. daripada Nabi SAW baginda bersabda:
Kebajikan itu ialah keelokan budi pekerti dan dosa itu ialah apa yang tergetar dalam dirimu dan engkau
benci orang lain mengetahuinya.
Hadis riwayat al-lmam Muslim.
Dan daripada Waabisoh ibn Ma'bad r.a. beliau berkata: Aku telah menemui Rasulullah SAW lalu
Baginda bersabda:
Engkau datang mahu bertanya tentang kebajikan? Aku berkata: Ya. Baginda bersabda: Mintalah fatwa
dari hatimu. Kebajikan itu ialah suatu perkara yang diri dan hati merasa tenang tenteram terhadapnya,
dan dosa itu itu ialah suatu perkara yang tergetar dalam dirimu dan teragak-agak di hati, sekalipun ada
orang yang memberikan fatwa kepadamu dan mereka memberikan fatwa kepadamu.
Hadis Hasan riwayat al-lmam Ahmad dan al-Daarimie dengan isnad yang baik.
Pengajaran hadis:
(1) Kebajikan atau kebaikan ialah perkara yang hati seorang mukmin merasa tenang dan baik,
sedangkan kejahatan atau dosa pula ialah apa yang hatinya merasa keluh kesah, gementar dan merasa
takut kalau-kalau diketahui oleh manusia. Seorang mukmin, dengan firasat hatinya boleh menduga baik
buruk sesuatu perkara. Walau apapun pandangan orang lain, dia lebih berhak membuat pendirian
berdasarkan iman dan firasatnya. Namun perasaan dan firasatnya itu tidak boleh bertukar menjadi
hukum syara' atau fatwa yang memestikan orang lain mengikutinya. la hanya boleh digunakan untuk
dirinya sendiri. Kebaikan atau kebajikan yang diberikan kelonggaran untuk kita meminta fatwa hati
ialah kebajikan yang masih kesamaran, adapun yang memang sudah ada nas yang jelas, maka ia mesti
dianggap kebaikan biarpun hati berat menerimanya. Demikian juga keburukan yang sudah ada nas
yang jelas, ia tidak boleh dipertikaikan atau ditakwil lagi berdasarkan perasaan dan firasat hati.
Perasaan hati hanya boleh dipakai apabila selari dengan kaedah hukum syara' dan selagimana tidak
bercanggah dengan hukum hakam agama.

Isnin, 19 Oktober 2009

BERIMAN KEPADA RASUL-RASUL ALLAH A.S

Tajuk (*)
BERIMAN KEPADA RASUL-RASUL ALLAH A.S
Manusia berhajat kepada yang mengawas amal usahanya dalam segala peringkat hidupnya untuk memimpinnya ke jalan kebaikan dan menjauhkannya dari jalan kerosakan

Kalaulah manusia dibiarkan dengan tidak dipimpin dan diberi pertunjuk, nescaya akan terjerumuslah dia dalam kejahatan yang berbagai-bagai ragamnya.

Betapa tidak? Sedang manusia dalam alam kehidupan ini berada di antara dua kekuatan yang besar, yang satu menolaknya kepada kejahatan iaitu hawa nafsu dan tabiat marah yang sedia ada pada dirinya, dan yang satu lagi mendesaknya kepada kebaikan iaitu akal dan hati nurani yang dikurniakan Allah kepadanya.

Kalaulah manusia dibiarkan sahaja diruntun oleh dua kekuatan itu nescaya kejahatannya akan mengalahkan kebaikannya, disebabkan oleh tuntunan perhiasan dunia dan benda-benda yang menjadi daya penarik, sedang akal dan hati nuraninya tidak cukup untuk menjaga dirinya dan memimpinnya ke jalan yang benar, kerana kuasa akal dan hati nuraninya untuk memahami, adalah sama bandingannya dengan kuasa mata kepala untuk melihat, sebagaimana yang dijelaskan seperti berikut:

(1) Kalau mata manusia hanya dapat melihat dengan kuasa yang ada padanya, dan lenyap atau lemah penglihatannya dengan hilang atau lemahnya kuasa itu, maka manusia boleh memikir atau menimbang hanya dengan kuasa yang ada pada akal dan hati nuraninya, dan akan lenyap atau lemah pula daya pemikiran atau pertimbangannya apabila hilang atau lemah kuasa yang tersebut.

(2) Kalau mata kepalanya dapat melihat sesuatu dengan syarat:

(a) Berhadapan dengan benda yang dilihatnya itu.

(b) Benda itu jangan terlampau dekat kepada biji matanya dan jangan pula terlampau jauh sehingga tidak sampai kepadanya kuasa penglihatan mata itu.

(c) Benda itu hendaklah dari perkara yang ada persediaan pada mata untuk melihatnya.

Demikian juga akal atau hati nurani manusia tidak dapat memahami melainkan apa yang ada dalam alam kenyataan ini dan tidak dapat memahami hakikat dirinya, dan tidak pula dapat memahami sebarang hakikat yang tidak ada persediaan padanya untuk memahaminya

(3) Kalau mata pernah dijadikan Tuhan dari mulanya tidak mempunyai kuasa melihat dan kalau mata yang dijadikan Tuhan berkuasa melihat pun: Pernah ditimpa sesuatu yang menghilangkan atau mengurangkan kuasanya itu, maka akal atau hati nurani manusia juga pernah dijadikan dari mulanya tidak mempunyai kuasa memikir dan menimbang, dan yang dijadikan Tuhan berkuasa memikir dan menimbang pun pernah pula hilang atau kurang kuasanya dengan sebab dihinggapi oleh sesuatu keadaan seperti gila, noda maksiat, perasaan ta'asub, perasaan degil, atau satu-satu tujuan buruk.

(4) Kalau mata yang ada padanya kuasa melihat tidak juga dapat melihat sesuatu melainkan setelah ia disinari oleh cahaya zahir yang mendatang, seperti cahaya matahari, lampu dan sebagainya, maka akal dan hati nurani manusia yang ada sedia padanya kuasa memahami pun tidak juga dapat memahami hakikat sesuatu dengan sebenar-benarnya melainkan setelah disinari cahaya pengajaran Ilahi yang dibawa oleh Rasul-rasul utusan Allah a.s.

Dengan sebab yang demikian, maka Tuhan Yang Maha Pemurah lagi Amat Mengasihani, telah memilih orang-orang yang diketahui-Nya layak dan bijaksana untuk memimpin umat manusia ke jalan yang benar serta mewajibkan umat manusia menerima dan menurut segala pengajaran yang dibawanya; orang-orang itu ialah Rasul-rasul-Nya.

Ahad, 18 Oktober 2009

Hadis ke 30 Imam Nawawi

HADIS 30
عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر t عن رسول الله e قال: (( إن الله تعالى فرض
فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن
أشياء رحمة لكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها )) حدیث حسن رواه الدارقطني وغيره.
Hadis ini hadis hasan diriwayatkan oleh al-lmam al-Daraqutnie dan lain-lain (Hadis ini walaupun hadis yang
mempunyai ‘illah (iaitu hadis yang mempunyai ‘illah iaitu sebab yang tersembunyi lagi mencacatkan nilai hadis dengan
terkumpul dua syarat (1) wujud kekelabuan dan ketersembunyian (2) ada kecacatan. Hukum hadis mu’allal ini ialah dha’if.
Lihat Taisir Mustalah Hadis, Dr. Mahmud al-Thahhan) namun di sana masih banyak riwayat-riwayat lain yang
memperkuatkan hadis ini. Al-Bazar telah meriwayatkan dalam sanadnya, begitu juga al-Hakim meriwayatkan riwayat
seumpamanya daripada Abu Darda’ . Al-Bazar berkata: “Isnadnya bagus, al-Tarmizi telah meriwayatkan hadis
seumpamanya daripada Abu ‘Uthman al-Nahdie daripada Sulaiman, sebagaimana ia juga diriwayatkan oleh Abu Dawud
daripada hadis Ibnu ‘Abbas. Lihat notakaki buku (Syarah Hadis 40 Nawawi) karangan al-Imam Ibnu Daqiq, Maktabah al-
Turath al-Islamie, Kaherah,1987 pada takhrij hadis ini).
Daripada Abu Tha'labah al-Khusyanie Jurthum ibn Nasyer r.a. daripada Rasulullah SAW telah
bersabda:
Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memfardhukan beberapa fardhu maka janganlah kamu
menghilangkannya (iaitu janganlah kamu mempersia-siakannya dan meninggalkannya), Dia telah
menentukan beberapa batasan, maka janganlah kamu melampauinya, Dia telah mengharamkan
beberapa perkara, maka janganlah kamu mencabulinya dan Dia tidak menyatakan hukum tentang
beberapa perkara, maka janganlah kamu cuba menyelidikinya.

Pengajaran hadis:

(1) Setiap mukmin dituntut supaya mematuhi titah perintah Allah SWT sama ada berbentuk suruhan
fardhu mahupun larangan haram. Hadis tersebut mengingatkan setiap mukmin agar memelihara dengan
baik segala amalan fardhu yang Allah SWT fardhukan, jangan sampai dipersiakan atau dihilangkan
begitu sahaja.
(2) Demikian pula Allah menentukan beberapa batasan dan beberapa perkara haram, maka setiap
mukmin dituntut agar benar-benar menjaga sempadan halal haram ini, jangan sampai dia mencabuli
perkara haram apatah lagi kalau sampai menghalalkan perkara haram.
(3) Di samping itu, Allah SWT mendiamkan beberapa perkara iaitu tidak menyatakan halal haramnya
secara jelas, maka janganlah kita menyusahkan diri mencari hukumnya. Allah berbuat demikian bukan
kerana lupa, bahkan sebagai rahmat buat umat manusia demi memberi kemudahan bagi manusia.
Hukum perkara yang ditinggalkan hukum halal haramnya adalah harus, iaitu boleh dilakukan.