Khamis, 11 Mac 2010

صفة برلاونن

جدوال بهاضين صفة برلاونن سرتا خونتوهث

صفة2 حروف يغ برلاونن بيلغن
حروف صفة حروف صفة
فحثه شخص سكت الهمس

(بوثى مندسوس) عظم وزن قارئ ذي غض جد طلب الجهر (ثاريغ) 1
خذ قث حظ فض شوص زي ساه رخاوة (لمبوت) أجد قط بكت الشدة (قوات) 2
أنشر حديث علمك سوف تجهر بذا إستفال (منورون) خص ضغط قظ إستعلاء (منيغضي) 3
من أخذ وجد سعة فزكا حق له شرب غيث إنفتاح (ممبوك) صضطظ إطباق (منوتوف/مندمفيق) 4
فر من لب إذلاق ( ترضلينخير) جز غش ساخط صد ثقة اذ وعظه يحضك إصمات (ترتاهن) 5

جدوال بهاضين صفة2 حروف توغضل سرتا خونتوه

صفة2 حروف توغضل بيلغن
ص ز س صفير (برسيول / بردسير) 1
ق ط ب ج د قلقلة (بردتق / برضتر) 2
و ي لين (لمبوت / لونق) 3
ر ل إنحراف (ملينخوغ) 4
ر تكرير (براولغ2) 5
ش تفشى (برهمبوران) 6
ض إستطالة (ممنجغ) 7

حكوم ( ر ) دان ( ل )

1. سبوتن ( ر ) ياءيت مغضرقكن هوجوغ ليده ببراف كالي كتيك مثبوتث تتافي حروف (ر) تيدق برعمل دغن صفتث.
2. حكوم ( ر ) تربهاضى كفد تيض بهاضين :
ا. حروف ( ر ) يغ واجب دتفخيمكن (تبل)
i. ( ر ) يغ برباريس دأتس اتاو دهادفن.
خونتوهث :

ii. ( ر ) يغ ماتى ددهولوءى اوليه باريس دهادفن.
خونتوهث :
، زُرْتُمُ المَقَاِبر
iii ( ر ) يغ ماتى ددهولوءى اوليه همزة وصل.
خونتوهث :

iii. ( ر ) يغ ماتى ددهولوءى اوليه باريس باوه دان سلفسث حروف إستعلاء.
خونتوهث :

ب. حروف ( ر ) يغ ترقيق (نيفيس) :
i. ( ر ) يغ برباريس دباوه.
خونتوهث :

ii. ( ر ) يغ ماتى كران دوقفكن يغ ددهولوءى اوليه (ي) يغ ماتى. خونتوهث :

iv. ( ر ) يغ ماتى ددهولوءى اوليه باريس دباوه يغ اصلي تيدق دأيكوتى اوليه حروف2 إستعلاء.
خونتوهث :

ج. حروف ( ر ) يغ هاروس دترقيق (نيفيس) دان دتفخيم (تبل) :
i. حروف ( ر ) يغ ساكن ددهولوءى اوليه كسرة يغ اصلي تتافي دهوبوغى اوليه حروف إستعلاء يغ برباريس دباوه.
خونتوهث :
‘@ä. 5-öÏù
ii. حروف ( ر ) ساكن ددهولوءى اوليه حروف إستعلاء يغ ساكِن دان سبلومث دهوبوغى اوليه حروف برباريس كسرة.
خونتوهث :

iii. حروف ( ر ) يغ برسامبوغ دغن ( ي ) يغ دحذفكن (أولى ترقيق). خونتوهث :


حكوم لام

حكوم ممباخ لام فد لفظ الجلالة :
1. دتغليظ (دتبلكن) جك كلمة لفظ الجلالة ددهولوءى اوليه حروف برباريس فتحة اتاو ضمة.
خونتوهث :


2. دترقيقكن (دنيفيسكن) جك كلمة لفظ الجلالة ددهولوءى اوليه حروف برباريس كسرة.
خونتوهث :

همزة دأول كلمة
1. همزة قطع : همزة يغ تتف وجود دان برفوغسى فد توليسن دان باخاءن سام اد كتيك وصل، وقف اتاو إبتداء.
خونتوهث :
توجوه كلمة برايكوت واجب دباخ دغن فتحة فد همزة قطع ستله دحذفكن همزة وصل كران اياث اداله همزة إستفهام:2. همزة وصل :
همزة يغ دتيغضلكن باخاءنث كتيك وصل دان دباخ كتيك إبتداء. اي تردافت دأول كلمة سهاج سام اد كلمة اسم اتاو فعل.
i. كلمة اسم :
 جك كلمة اسم برمولا دغن ال معرفة، واجب دمولاكن دغن فتحة فد همزة وصلث. خونتوهث :
 جك كلمة اسم تيدق برمولا دغن ال معرفة، مك واجب دمولاكن دغن كسرة همزة وصلث. خونتوه
 نام2 يغ توجوه يغ دمولاكن دغن كسرة همزة وصل خونتوهث :

ii. كلمة فعل :
 جك حروف كتيض فد فعل برباريس كسرة اتاو فتحة، هندقله دباريسكن كسرة فد همزة وصلث. خونتوهث:
 جك حروف كتيض فد فعل برباريس ضمة، مك هندقله دباريسكن ضمة فد همزة وصلث. خونتوهث :
 انم كلمة برايكوت تيدق دباريس هادفن فد همزة وصلث تتافى دباخ دغن باريس كسرة ياءيت :

اصلث امشيوا
اصلث امضيوا
اصلث ابنيوا
اصلث اغديوا
’ اصلث ائتيونى
اصلث اقضيوا

 جك همزة وصل برتمو دغن همزة قطع دالم ساتو كلمة، هندقله دضنتيكن همزة كدوا دغن حروف مد. خنتوهث :

خارا باخاءنث اصلث
تيوا


قطع دان إبتداء

تعريف قطع :
ممبرهنتيكن باخاءن القرءان اونتوق ممباخاث سمولا فد ماس يغ لاءين.

تعريف إبتداء :
ممولاكن سمولا باخاءن القرءان ستله ممبرهنتيكن اتاو مموتوسكن باخاءن.
وقف
بهاس : برهنتي اتاو مناهن.
اصطلاح : ممبرهنتيكن باخاءن دغن خارا مموتوسكن سوارا فد مان2 اخير كلمة القرءان سكجف اونتوق برنفس دغن نية اكن مثامبوغ سمولا باخاءن.

جنيس2 وقف

1. وقف اختياري
ياءيت وقف دغن سغاج فد مان2 تمفت يغ دهاروسكن وقف.
2. وقف اختبارى
ياءيت وقف فد مان2 تمفت دغن تجوان مغوجي باخاءن سسأورغ.
3. وقف اضطرارى
ياءيت وقف سخارا ترفقسا دسببكن كهابيسن نفس اتاو رينتغن يغ منداتغ

Makhraj dan Sifat Huruf

مخرج حروف

بهاس : تمفت كلوار.
اصطلاح : تمفت كلوار حروف هجائية.

بهاضين مخرج

1. عام :
مخرج عموم باضي حروف هجائية مغاندوغي ساتو مخرج خاص اتاو لبيه
1) الجوف (روغض مولوت)
2) الحلق (روغض حلقوم)
3) اللسان (ليده)
4) الشفتان ( دوا بيبير مولوت)
5) الخشيوم ( روغض هيدوغ)

2. خصوص :
مخرج خصوص باضي ستياف حروف هجائية
1. الجوف : (روغض مولوت) ياءيت مخرج باضي حروف مد( ا ، و ، ي)
2. الحلق : (روغض حلقوم) ياءيت مخرج باضي حروف2 حلقي دان تربهاضي
كفد تيض:
أ‌. فغكل حلقوم ( ء ، ه )
ب‌. تغه حلقوم ( ح ، ع )
ت‌. هوجوغ حلقوم ( غ ، خ )

3. اللسان : (ليده)
أ‌. فغكل ليده دأغكت كللاغيت لمبوت كلوار درفداث حروف (ق).
ب‌. فغكل ليده دأغكت كللاغيت لمبوت سلفس مخرج كلوار درفداث (ك).
ت‌. فرتغهن ليده دأغكت كللاغيت كرس كلوار درفداث (ج، ش، ي).
ث‌. بهاضين تفي ليده دباوا كضراهم اتس كانن اتاو كيري اتاو كدواث سكالي كلوار درفداث حروف (ض).
ج‌. هوجوغ ليده دأغكت كللاغيت كرس دباوا كضوسي ضيضي اتس كلوار درفداث (ل).
ح‌. هوجوغ ليده دأغكت كهوجوغ للاغيت بردكتن ضوسي اتس كلوار درفداث ( ن) مخرجث لبيه دكت دغن مخرج (ل).
خ‌. هوجوغ ليده دأغكت كضوسي ضيضي دفن اتس كلوار درفداث حروف (ر).
د‌. هوجوغ ليده دباوا كفغكل ضيضي درفد اتس كلوار درفداث حروف (د ، ت ، ط).
ذ‌. تفي ليده دأغكت كللاغيت تتافي تيدق اد فنكنن يغ قوات دضوسي كلوار درفداث حروف ( ز، س، ص ).
ر‌. هوجوغ ليده دان دوا ضيضي دفن اتس كلوا درفداث ) ظ ، ذ ، ث).

4. الشفتان : (دوا بيبير مولوت)
أ‌. فروت بيبير مولوت باوه برسام هوجوغ ضيضي دفن اتس كلوار درفداث حروف (ف).
ب‌. دوا بيبير مولوت كلوار درفداث حروف (ب، م، و(.

5. الخيشوم (روغض هيدوغ) اياث مخرج باضي غنة / دغوغ.صفة حروف

بهاس : سسواتو يغ براد فد ساتو2 ذات سام اد حسي سفرتي فوتيه، هيتم اتاو معنوي سفرتي عَالمَ، عاديل دان سباضايث.
اصطلاح : علمو تجويد اياله كأداءن يغ ترجادي كفد مان2 حروف كتيك ملفظكن فد مخرجث سفرتي برلالو نفس فد حروف مهموسة دان سباليقث.
بهاضين صفة2 حروف

1. صفة2 حروف يغ برلاونن

1) الهَمَس :
سوارا يغ لمه كران لمهث تكنن حروف فد مخرجث مثببكن نفس تروس برلالو برساماث. حروف (سكتفحثه شخص).

2) الجَهْر :
لاون باضي الهمس، ياءيت ترغ دان جلس بوثي سوارا كتيك برلفظ دغن حروف-حروفث دغن سبب برلاكو فنكنن سوارا فد مخرجث. حروفث سلاءين درفد حروف الهمس دأتس.

3) الشِدَّة :
ياءيت سوارا يغ كرس دان كمس كران قواتث تكنن حروف فد مخرجث. حروف -حروفث اياله (أجد قط بكت).

4) الرَخَاوَة :
لاون باضي الشدة ياءيت سوارا ضمبور دان لمه كران لمهث تكنن حروف فد مخرج. سوارا ايت تروس برلالو دسببكن لوغضرث تكنن حروف فد مخرج. حروفث اياله (خذ قث حظ فض شوص زي ساه).

5) الإستِعلاء :
ياءيت منيغضيكن ليده كللاغيت كتيك برلفظ دغن حروف -حروفث. حروف -حروفث اياله (خص ضغط قظ).

6) الإستِفَال :
لاون باكي الإستعلاء، ليده تيدق تراغكت كتيك ممبوثيكن حروف-حروفث. حروف -حروفث اياله (أنشر حديث علمك سوف تجهر بذا).


7) الإطبَاق :
ياءيت بهاضين تفي ليده ملغكوغ دان ملكت كللاغيت كتيك ممبوثيكن حروف -حروفث. حروف -حروفث اياله (صضطظ).

8) الإنفِتَاح :
لاون باضي الإطباق. ياءيت دغن مرغضغكن تفي ليده دري للاغيت كتيك برلفظ دغن حروف -حروفث. حروف-حروفث اياله (من أخذ وجد سعة فزكا حق له شرب غيث).

9) الإذلاق :
ياءيت خفت دان ريغن كتيك ممبوثيكن حروف -حروفث. حروف -حروفث اياله (فر من لب).

10) الإصْمَات :
لاون باضي الإذلاق. ياءيت برتث حروف كتيك ملفظكنث. حروفث اياله (جز غش ساخط صد ثقة اذ وعظه يحضك).

2. صفة2 حروف يغ توغضل
1. الصَفِير :
سوارا يغ لبيه درفد لفظث يغ مثروفاءي سوارا اوغضس كتيك ممبوثيكنث.
حروف -حروفث اياله ( ص ز س).

2. قلقلة :
ياءيت دتقن سوارا يغ لبيه كتيك مثبوت حروف -حروفث. حروف -حروفث اياله (ق، ط، ب، ج، د)

3. اللِيْن :
ياءيت مثبوت حروف2 دغن لمبوت تنفا ممبرتكنث. حروفث اياله (و، ي) يغ ساكِن
سبلومث حروف برباريس دأتس.4. الإنْحِرَاف :
اياله فلينخوغن حروف كتيك كلوار درفد مخرجث كأره مخرج يغ لاءين.
حروف -حروفث اياله ( ر، ل)

5. التكرير :
ضترن لمبوت فد هوجوغ ليده كتيك برلفظ دغن حروفث ياءيت (ر).

6. التَفَشِي :
ياءيت برهمبورن اغين يغ كلوار دري مولوت كتيك مثبوت حروفث ياءيت (ش).

7. الإستِطَالة :
ممنجغكن لفظ كتيك مثبوت حروفث ياءيت (ض).


تيغكتن2 صفة حروف

صفة2 حروف تربهاضي كفد تيض كومفولن ياءيت صفة2 سدرهان، صفة قوات دان صفة لمه.

صفة2 قوات ترديري درفد : الجهر، الشدة، الإستعلاء، الإطباق، الصفير، الإنحراف، القلقلة، التفشي، الإستطالة، الإصمات دان التكرير.

صفة2 لمه فولا اياله : الهمس، الرخاوة، الإستقال، الإنفتاح، اللين دان الإذلاق.

سهوبوغن دغن اين مك حروف2 القرءان بوليه دبهاضيكن كفد تيض. كيراث سسواتو حروف ممفوثاءي لبيه باثق صفة2 قوات اياث دكيرا حروف قوات. سباليقث جك سسوات حروف ممفوثاءي لبيه باثق صفة2 لمه اياث دكيرا حروف لمه، دان كيراث سسواتو حروف ممفوثاءي سام باثق دأنتارا صفة2 قوات دان صفة2 لمه اياث دكيرا حروف سدرهان.

Ahad, 7 Mac 2010

Hadis Rasulullah s.a.w

عَنْ أَِبي مَسْعُوْدٍ عُقْبَةَ بِنْ عَمْرٍو الأَنْصَارِيِّ البَدْرِيِّ رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : (( إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ آَلاَمِ النُّبُوَّةِ الأُوْلَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَ ا
شِئْتَ )) رواه البخاري.
Daripada Abu Mas'uud 'Uqbah ibn 'Amru al-Ansarie al-Badrie r.a. beliau berkata: Rasulullah SAW
telah bersabda:
Sesungguhnya antara kata-kata ungkapan Kenabian terdahulu yang dapat diketahui dan dipetik oleh
manusia ialah: Jika engkau tidak malu, maka lakukanlah apa sahaja yang engkau mahu.
Hadis riwayat al-lmam al-Bukhari.
Pokok Perbincangan Hadis :
1) Malu- akhlak para nabi Allah & malaikat (warisan para nabi).
2) Makna suruhan dalam hadis :
Suruhan sebagai tahdid (kecaman) - dibayangkan balasan dunia @ akhirat.
Suruhan terhadap perkara yang harus - pilihan (buat/tak buat).
Suruhan sebagai pilihan - sifat malu sebagai bentengnya.(dlm perkara maksiat).
3) Malu terbahagi dua :
yang boleh diusahakan - mengenal Allah - merasai muraqabah Allah.
yang tak boleh diushakan -fitrah yang diberikan Allah kpd sesiapa yg dikehendaki(kebaikan).
4) Malu yang dicela - yang tidak menepati syarak :malu bertanya tentang agama/ beribadat dalam
keadaan jahil.
Pengajaran hadis:
Malu adalah salah satu sifat utama seorang mukmin kerana ia adalah sebahagian dari lman. Malu tidak
menghasilkan sesuatu kecuali kebaikan. la menjadi perisai daripada melakukan banyak perkara jahat.
Sejarah membuktikan bahawa nafsu manusia tidak terbatas dan tidak pernah puas. Hanya dengan sifat
malu, mereka mampu membendung dan menjurusnya ke arah kemuliaan.
Malu sejati ialah malu yang didorong oleh perasaan lman kepada Allah.
Malu melakukan kebaikan adalah malu yang tercela dan dilarang seperti malu menutup aurat, malu
mengerjakan ketaatan kepada Allah atau malu bertanya perkara yang tidak