Khamis, 11 Mac 2010

صفة برلاونن

جدوال بهاضين صفة برلاونن سرتا خونتوهث

صفة2 حروف يغ برلاونن بيلغن
حروف صفة حروف صفة
فحثه شخص سكت الهمس

(بوثى مندسوس) عظم وزن قارئ ذي غض جد طلب الجهر (ثاريغ) 1
خذ قث حظ فض شوص زي ساه رخاوة (لمبوت) أجد قط بكت الشدة (قوات) 2
أنشر حديث علمك سوف تجهر بذا إستفال (منورون) خص ضغط قظ إستعلاء (منيغضي) 3
من أخذ وجد سعة فزكا حق له شرب غيث إنفتاح (ممبوك) صضطظ إطباق (منوتوف/مندمفيق) 4
فر من لب إذلاق ( ترضلينخير) جز غش ساخط صد ثقة اذ وعظه يحضك إصمات (ترتاهن) 5

جدوال بهاضين صفة2 حروف توغضل سرتا خونتوه

صفة2 حروف توغضل بيلغن
ص ز س صفير (برسيول / بردسير) 1
ق ط ب ج د قلقلة (بردتق / برضتر) 2
و ي لين (لمبوت / لونق) 3
ر ل إنحراف (ملينخوغ) 4
ر تكرير (براولغ2) 5
ش تفشى (برهمبوران) 6
ض إستطالة (ممنجغ) 7

حكوم ( ر ) دان ( ل )

1. سبوتن ( ر ) ياءيت مغضرقكن هوجوغ ليده ببراف كالي كتيك مثبوتث تتافي حروف (ر) تيدق برعمل دغن صفتث.
2. حكوم ( ر ) تربهاضى كفد تيض بهاضين :
ا. حروف ( ر ) يغ واجب دتفخيمكن (تبل)
i. ( ر ) يغ برباريس دأتس اتاو دهادفن.
خونتوهث :

ii. ( ر ) يغ ماتى ددهولوءى اوليه باريس دهادفن.
خونتوهث :
، زُرْتُمُ المَقَاِبر
iii ( ر ) يغ ماتى ددهولوءى اوليه همزة وصل.
خونتوهث :

iii. ( ر ) يغ ماتى ددهولوءى اوليه باريس باوه دان سلفسث حروف إستعلاء.
خونتوهث :

ب. حروف ( ر ) يغ ترقيق (نيفيس) :
i. ( ر ) يغ برباريس دباوه.
خونتوهث :

ii. ( ر ) يغ ماتى كران دوقفكن يغ ددهولوءى اوليه (ي) يغ ماتى. خونتوهث :

iv. ( ر ) يغ ماتى ددهولوءى اوليه باريس دباوه يغ اصلي تيدق دأيكوتى اوليه حروف2 إستعلاء.
خونتوهث :

ج. حروف ( ر ) يغ هاروس دترقيق (نيفيس) دان دتفخيم (تبل) :
i. حروف ( ر ) يغ ساكن ددهولوءى اوليه كسرة يغ اصلي تتافي دهوبوغى اوليه حروف إستعلاء يغ برباريس دباوه.
خونتوهث :
‘@ä. 5-öÏù
ii. حروف ( ر ) ساكن ددهولوءى اوليه حروف إستعلاء يغ ساكِن دان سبلومث دهوبوغى اوليه حروف برباريس كسرة.
خونتوهث :

iii. حروف ( ر ) يغ برسامبوغ دغن ( ي ) يغ دحذفكن (أولى ترقيق). خونتوهث :


حكوم لام

حكوم ممباخ لام فد لفظ الجلالة :
1. دتغليظ (دتبلكن) جك كلمة لفظ الجلالة ددهولوءى اوليه حروف برباريس فتحة اتاو ضمة.
خونتوهث :


2. دترقيقكن (دنيفيسكن) جك كلمة لفظ الجلالة ددهولوءى اوليه حروف برباريس كسرة.
خونتوهث :

همزة دأول كلمة
1. همزة قطع : همزة يغ تتف وجود دان برفوغسى فد توليسن دان باخاءن سام اد كتيك وصل، وقف اتاو إبتداء.
خونتوهث :
توجوه كلمة برايكوت واجب دباخ دغن فتحة فد همزة قطع ستله دحذفكن همزة وصل كران اياث اداله همزة إستفهام:2. همزة وصل :
همزة يغ دتيغضلكن باخاءنث كتيك وصل دان دباخ كتيك إبتداء. اي تردافت دأول كلمة سهاج سام اد كلمة اسم اتاو فعل.
i. كلمة اسم :
 جك كلمة اسم برمولا دغن ال معرفة، واجب دمولاكن دغن فتحة فد همزة وصلث. خونتوهث :
 جك كلمة اسم تيدق برمولا دغن ال معرفة، مك واجب دمولاكن دغن كسرة همزة وصلث. خونتوه
 نام2 يغ توجوه يغ دمولاكن دغن كسرة همزة وصل خونتوهث :

ii. كلمة فعل :
 جك حروف كتيض فد فعل برباريس كسرة اتاو فتحة، هندقله دباريسكن كسرة فد همزة وصلث. خونتوهث:
 جك حروف كتيض فد فعل برباريس ضمة، مك هندقله دباريسكن ضمة فد همزة وصلث. خونتوهث :
 انم كلمة برايكوت تيدق دباريس هادفن فد همزة وصلث تتافى دباخ دغن باريس كسرة ياءيت :

اصلث امشيوا
اصلث امضيوا
اصلث ابنيوا
اصلث اغديوا
’ اصلث ائتيونى
اصلث اقضيوا

 جك همزة وصل برتمو دغن همزة قطع دالم ساتو كلمة، هندقله دضنتيكن همزة كدوا دغن حروف مد. خنتوهث :

خارا باخاءنث اصلث
تيوا


قطع دان إبتداء

تعريف قطع :
ممبرهنتيكن باخاءن القرءان اونتوق ممباخاث سمولا فد ماس يغ لاءين.

تعريف إبتداء :
ممولاكن سمولا باخاءن القرءان ستله ممبرهنتيكن اتاو مموتوسكن باخاءن.
وقف
بهاس : برهنتي اتاو مناهن.
اصطلاح : ممبرهنتيكن باخاءن دغن خارا مموتوسكن سوارا فد مان2 اخير كلمة القرءان سكجف اونتوق برنفس دغن نية اكن مثامبوغ سمولا باخاءن.

جنيس2 وقف

1. وقف اختياري
ياءيت وقف دغن سغاج فد مان2 تمفت يغ دهاروسكن وقف.
2. وقف اختبارى
ياءيت وقف فد مان2 تمفت دغن تجوان مغوجي باخاءن سسأورغ.
3. وقف اضطرارى
ياءيت وقف سخارا ترفقسا دسببكن كهابيسن نفس اتاو رينتغن يغ منداتغ

Tiada ulasan:

Catat Ulasan